Afyon Kocatepe Üniversitesi En Az İlköğretim Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Afyon Kocatepe Üniversitesi En Az İlköğretim Temizlik ve Güvenlik Görevlisi Alımı İlanı

Resmi Gazetede 7 Haziran 2021 tarihi ile yayımlanmış olan işçi personel alımı ilanına göre Afyon Kocatepe Üniversitesi bünyesindeki işçi eksikliğini karşılamak üzere rektörlüğüne ve bağlı birimlerinde istihdam edilmek üzere 657 Sayılı Devlet Memurları kanuna göre 4 kişilik boş kadro ile alım yapılacak.

KADRO DAĞILIMI NEDİR?

Afyon Kocatepe Üniversitesi Kadın ve Erkek adaylar içerisinden Noter Kurası ve Sözlü Sınav ile 2 Güvenlik Görevlisi Alımı ve 2 Temizlik görevlisi alımı yapılacak. Buna göre;

AÇIKLAMALAR

1.  İlan  edilen  kadrolara  yapılacak  sınavda  başarı  göstererek  atanmaya  hak  kazanan adaylar,  657  sayılı  Kanunun  4/D  maddesi  ve  4857  sayılı  İş  Kanunu  ve  Kamu  Kurum  ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye  İş  Kurumu  (İŞKUR)  üzerinden  yukarıda  belirtilen  tabloda  belirtilen  unvanlarda  noter kurası ve sözlü sınav yöntemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.
2.  Her  aday,  yalnızca  bir  meslek  koluna  başvuru  yapabilir.  Birden  fazla  pozisyona müracaat edenlerin başvurularının hepsi iptal edilecektir.
3.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  ilgili  disiplin  mevzuatı  uyarınca  görevinden  veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
4.  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Rektörlüğünce  ALINACAK  OLAN  SÜREKLİ  İŞÇİ NOTER   KURASI   USULÜNE   TABİ   TALEPLERDEN;   Güvenlik   Görevlisi   ile   Temizlik Görevlisi mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 4 (dört ) katı asıl ve 4 (dört) katı yedek adayın  isimlerini  kapsayan  liste  oluşturulacaktır.  Belirlenen  asıl  ve  yedek  aday  listeleri  Afyon
Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.
5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.   Belirlenen   asıl   ve   yedek   aday   listeleri   Afyon   Kocatepe   Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında (www.aku.edu.tr) ilan edilecektir.
6.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında   Yönetmeliğin   5’nci   maddesinde   belirtilen   “işe   göndermede   öncelikli   olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.
7.  Başvuru  yapan  adayların  başvuru  sürecini  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Rektörlüğü web sayfasından www.aku.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.
8. Noter Kurası sonucuna göre Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünce alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü tarafından belirlenecektir.
9. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1.  657  sayılı  Devlet  Memurları  Kanununun  48  inci  maddesinin  birinci  fıkrasının  (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak.
2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.
3.  Herhangi  bir  sosyal  güvenlik  kurumundan  emeklilik,  yaşlılık  veya  malullük  aylığı almıyor olmak.
4.   Deneme   süresi   iki   ay   olup,   bu   süre   içerisinde   başarısız   olanların   iş   akitleri feshedilecektir.
5.  Göreve  başlayacak  personelin  görevini  devamlı  yapmasına  engel  (ruhsal  ve  fiziksel) sorununun   olmadığını   belgelemeleri   gerekmektedir.   Başvuran   adaylar   bunu   kabul   etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)
6.  Kamu  Kurum  ve  Kuruluşlarına  İşçi  Alınmasında  Uygulanacak  Usul  ve  Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9. maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…) (1) beş günlük başvuru  süresi  tanınır.  Kamu  kurum  ve  kuruluşlarının  işgücü  taleplerine  yapılan  başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.) İlan edilen kadroların çalıştırılacağı birim yerleşim yerinde ilan tarihi itibariyle ikamet ediyor olmak.
7. Başvuran adaylar Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğünde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8. Güvenlik Görevlisi mesleğinde 18 yaşını tamamlamış olmak, 30 yaşından gün almamış olmak.  Temizlik  Görevlisi  mesleğinde  18  yaşını  tamamlamış  olmak,  30  yaşından  gün  almamış olmak.
9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)
10.  Affa  uğramış  olsa  bile  Devletin  güvenliğine  karşı  suçlar,  anayasal  düzene  ve  bu
düzenin  işleyişine  karşı  suçlar,  millî  savunmaya  karşı  suçlar,  devlet  sırlarına  karşı  suçlar  ve casusluk,  cinsel  saldırı  veya  çocuğun  cinsel  istismarı  suçlarından  mahkûm  olmamak  şartıyla; kasten  işlenen  bir  suçtan  dolayı  bir  yıl  veya  daha  fazla  süreyle  hapis  cezası  alan  ya  da  ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
11. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

GÜVENLİK GÖREVLİSİ

1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  24  saat  vardiyalı  çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. En az lise ve dengi okul mezunu, en çok ön lisans mezunu olmak.
3. 5188 sayılı Kanun gereği özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen özel güvenlik kimlik kartına sahip olmak.
4. Güvenlik görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmamak. Göreve başlayacak personelin,  güvenlik  görevini  yapmaya  engel  olacak  vücut  ve  akıl  engeli  bulunmadığını  tam teşekküllü    sağlık    kuruluşlarından    alacağı    sağlık    kurulu    raporu    ile    belgelendirmeleri gerekmektedir.
5. Erkeklerde 170 cm’den, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakam ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 15’den az olmamak. (örneğin;180  cm  boyunda  olan  bir  adayın  kilosunun  80+10=90’dan  fazla,  80-15=65’den  az olmaması gerekmektedir.)
6.  Üniversitemiz  tüm  yerleşkelerinde  iç  ve  dış  mekanda  vardiyalı  sistemde  çalışmaya engel  durumu  olmamak.  (Adaylar  üniversitemizin  tüm  birimlerinde  vardiyalı  ve  dönüşümlü çalışma düzenini kabul etmiş sayılır.)

TEMİZLİK GÖREVLİSİ

1.  Başvuru  yapacak  personelin  görevini  yapmasına  engel  sağlık  sorununun  (Ruhsal  ve Fiziksel)  olmaması  ve  Üniversitenin  iş  yerlerinde  tüm  iç  ve  dış  mekanlarda  24  saat  vardiyalı çalışmaya  müsait  ve  görevi  yapmaya  engel  olacak  herhangi  bir  sağlık  sorunu  bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak.
2. En az ilköğretim, en çok ortaöğretim mezunu olmak.

A)  KURA/SÖZLÜ  MÜLAKAT  İŞLEMİ,  KURA/SÖZLÜ  MÜLAKAT  TARİHİ,  YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1.  Kura  işleminin  21/06/2021  tarihinde  Pazartesi  günü  saat  13:00’da  Afyon  Kocatepe Üniversitesi  Atatürk  Kongre  Merkezinde  yapılması  planlanmış  olup,  herhangi  bir  değişiklik olması  durumunda  adaylara  ayrıca  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Rektörlüğü  web  sayfasından www.aku.edu.tr duyurulacaktır.

Sözlü  Mülakatın  23/06/2021  tarihinde  çarşamba  günü  saat  10:00’da  Afyon  Kocatepe Üniversitesi  Atatürk  Kongre  Merkezinde  yapılması  planlanmış  olup,  herhangi  bir  değişiklik olması  durumunda  adaylara  ayrıca  Afyon  Kocatepe  Üniversitesi  Rektörlüğü  web  sayfasından www.aku.edu.tr duyurulacaktır.

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.

B)  KURA  İŞLEMİ  SONUCUNDA  SÖZLÜ  MÜLAKATA  GİRMEYE  HAK  KAZANAN ASIL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru Dilekçesi
2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi
3.  Son  bir  ay  içerisinde  alınmış  Adli  Sicil  Belgesi  (e-Devlet  sistemi  üzerinden  de alınabilir.)
4.  Son  bir  ay  içerisinde  alınmış  İkametgâh  Belgesi  (e-Devlet  sistemi  üzerinden  de alınabilir.)
5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
6.  Erkek  adaylar  için  son  bir  ay  içerisinde  alınmış  Askerlik  Durum  Belgesi  (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)
7. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)

C) ATAMA İŞLEMLERİ

AFYON    KOCATEPE    ÜNİVERSİTESİ    REKTÖRLÜĞÜ    ADINA    ALINACAK ADAYLARDAN;
1.  Noter  kurası/Sözlü  Mülakat  ile  atanmaya  hak  kazananlar  için yapılan  belge  kontrolü sonucunda  işe  alınması  uygun  görülen  asıl  adaylar  istenilen  belgeleri  şahsen  Afyon  Kocatepe Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığına (Ahmet Necdet Sezer Kampüsü Rektörlük B  Blok  2.  Kat)  teslim  edecektir.  Posta,  kargo  ve  kurye  ile  yapılacak  başvurular  dikkate alınmayacaktır.  Ancak  fiilen  askerlik,  doğum  vb.  mazereti  olan  personeller  durumlarını  resmi olarak   belgelendirmek   şartıyla   belgelerini   noter   vekâletiyle   yakınları   aracılığıyla   teslim edebileceklerdir.
2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı   veya   yalan   beyanda   bulunmuş   olup   tercihlerine   yerleşenlerin   atama   işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.
3.  Deneme  süresi  2  (iki)  ay  olup,  bu  süre  içerisinde  başarısız  olanların  iş  akitleri feshedilecektir.
4.   Doğum,   hastalık   vb.   nedenlerle   göreve   başlayamayacak   durumda   olanların,   bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.
Ataması  yapıldığı  halde  göreve  başlamayanlar,  deneme  süresi  içinde  işten  ayrılanların, belirtilen  süre  içerisinde  belge  teslim  etmeyenlerin/feragat  edenlerin  veya  başvuru  şartlarını taşımadığı tespit edilenlerin yerine, yedek listeden atama yapılacaktır
5. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.