Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lise Mezunu KPSS’siz 40 İşçi Alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lise Mezunu KPSS’siz 40 İşçi Alacak

Kamu Alımları, kategorimizdeki bu yazımızda sizlere Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lise Mezunu KPSS’siz 40 İşçi Alacak  hakkında bilgiler vereceğiz.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Lise Mezunu KPSS’siz 40 İşçi Alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi ve bağlı birimlerde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/d maddesi ve 4857 sayılı iş Kanunu ve ilgili yönetmelik hükümleri kapsamında Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) üzerinden sürekli işçi alınacaktır. Aranan şartlar ve sayılar aşağıda belirtilmiştir.

Sürekli işçi kadrolarına ilişkin ilan, Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesi üzerinden yayımlanacaktır. Şartlara durumu uyan adayların, ilanın Türkiye iş Kurumu (iŞKUR) internet sitesinde yayınlandığı tarihten itibaren 5 gün içinde başvurularını esube.iskur.gov.tr internet adresinden “iş Arayan” linki üzerinden TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yaparak başvuru yapabilir. / www.iskur.gov.tr adresinden yapmaları gerekmektedir. Son müracaat tarihi tatil gününe rastladığında başvurular, takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılacaktır.

AÇIKLAMALAR

1. ilan edilen kadrolara yapılacak sınavda başarı göstererek atanmaya hak kazanan adaylar, 657 sayılı Kanunun 4/D Maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarında İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden yukarıda belirtilen tabloda belirtilen unvanlarda noter kurası yöntemiyle “sürekli işçi” alınacaktır.

2. Her aday, yalnızca bir meslek koluna başvuru yapabilir.

3. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

4. ÜNİVERSİTEMİZ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİNE ve REKTÖRLÜK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA ALINACAK OLAN SÜREKLİ İŞÇİ NOTER KURASI USULÜNE TABİ TALEPLERDEN; Hasta Bakımı Teknisyeni, Engelli Hasta Bakım Teknisyeni, Güvenlik Görevlisi mesleklerindeki personellere ilişkin başvuru listesi, İŞKUR tarafından Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne gönderilmesine müteakip Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun gönderdiği ve talep şartlarına uyan başvuru sahiplerinin tamamının yer aldığı listeler esas alınmak suretiyle noter huzurunda kura ile belirlenecek olup boş kadronun 1 (Bir ) katı asıl ve 1 (Bir) katı yedek adayın isimlerini kapsayan liste oluşturulacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.

5. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır. Belirlenen asıl ve yedek aday listeleri Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü web sayfasında ( https://www.afsu.edu.tr ) ilan edilecektir.

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5’nci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” ibaresindeki hüküm mezkür yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

7. Başvuru yapan adayların başvuru sürecini Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi web sayfasından https://www.afsu.edu.tr takip etmeleri önem arz etmektedir.

8. Noter Kurası sonucuna göre Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi alımı için alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Başhekimlik tarafından belirlenecektir.

9. Noter Kurası sonucuna göre Rektörlük İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına alınacak olan sürekli işçilerin görev yerleri Rektörlük tarafından belirlenecektir.

10. Alınacak işçilerin ücretleri asgari ücret üzerinden ödenecektir.

GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartları taşımak

2. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak.

3. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Göreve başlayacak personelin görevini devamlı yapmasına engel (ruhsal ve fiziksel) sorununun olmadığını belgelemeleri gerekmektedir. Başvuran adaylar bunu kabul etmiş sayılacaktır. (atanmaya hak kazanan adaylardan istenecektir.)

6. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(1) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

7. Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

8. 18 yaşını tamamlamış olmak, 36 yaşından gün almamış olmak.

9. Askerlik ile ilişiği olmamak (yapmış olmak, muaf olmak veya tecilli olmak)

10. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, cinsel saldırı veya çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahküm olmamak şartıyla; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezası alan ya da ceza süresine bakılmaksızın zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

ENGELLİ PERSONEL GENEL BAŞVURU ŞARTLARI

1- 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk Vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak ve 36 yaşından gün almamış olmak.

3- Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

4- Kamusal haklardan mahrum bulunmamak.

5- Adayın herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaması gerekmektedir.

6- Engellilik raporu en az %40 olmak,

7- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

8- işe alınacak işçilerin deneme süresi en çok iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.

9- Talep şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılan başvurular, ilan, sınav sürecinin her aşamasında reddedilebilecek, göreve başlamış olsalar bile görevlerine son verilecektir.

10- Kamu Kurum ve Kuruluşlarına işçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin 9.maddesinde “Talebin ilanından itibaren, adaylara (…)(5) beş günlük başvuru süresi tanınır. Kamu kurum ve kuruluşlarının işgücü taleplerine yapılan başvurularda kişilerin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adresleri dikkate alınır. (Ek cümle: 3/4/2015-2015/7525 K.; Değişik üçüncü cümle: 24/4/2017-2017/10092 K.)

11- Başvuran adaylar Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü (İMİD) ve Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde diğer çalışma koşullarını peşinen kabul etmiş sayılırlar.

ÖZEL ŞARTLAR

HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Hasta Bakımı Teknisyeni)

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (Ruhsal ve Fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2. Ortaöğretim kuramlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının “Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği “dallarından mezun olmak

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.

3. Bayan Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon merkezi katındaki hasta bakımı ve temizliği işlerinde çalıştırılmak üzere hesaplanmıştır.

4. Erkek Hasta Bakım Personeli sayısı yeni açılacak olan hasta bakım ve rehabilitasyon merkezi katındaki hasta bakımı ve temizliği işleri, ayrıca ağır yük ve ekipman gerektiren işler dikkate alınarak hesaplanmıştır

ENGELLİ HASTA BAKIMI VE TEMİZLİĞİ HİZMETLERİ (Hasta Bakımı Teknisyeni)

1. Ortaöğretim kurumlarının hasta ve yaşlı hizmetleri alanının “Engelli Bakımı, Hasta Bakımı ve Yaşlı Bakımı dallarından ya da Sağlık hizmetleri alanının Ebe Yardımcılığı, Hemşire Yardımcılığı, Sağlık Bakım Teknisyenliği ” dallarından mezun olmak

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.

KORUMA VE GÜVENLİK GÖREVLİSİ ( LİSE VE DENGİ)

1. Başvuru yapacak personelin görevini yapmasına engel sağlık sorununun (ruhsal ve fiziksel) olmaması ve 24 saat vardiyalı çalışmaya müsait ve görevi yapmaya engel olacak herhangi bir sağlık sorunu bulunmamak, ulaşım sorunu bulunmamak

2. 5188 sayılı Kanun gereği Özel Güvenlik Temel Eğitimini başarı ile tamamlamış olmak ve Valilik tarafından düzenlenen Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik Kimlik Kartına sahip olmak,

3. Lise ve dengi okul mezunu olmak.

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.

4. Erkek adaylarda en az 175 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’dan fazla,10’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

5. Bayan adaylarda en az 163 cm boyunda olmak. Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’dan fazla,10’den az olmamak (Boy ve kilo bilgileri sağlık kuruluşlarından belgelendirilmelidir.)

Bayan Güvenlik Görevlisi Üniversitemiz Rektörlüğü Giriş katında görevlendirilecektir. Üniversitemize başvuran bayan öğrenci ve vatandaşların mahremiyet açısından üst araması vb. iş ve işlerde çalışacak olup, güvenlik hizmetlerinde çalışacaktır.

6. (B) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak

Not: En az öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi – En çok öğrenim seviyesi : Lise ve Dengi öğrenim seviyesi aralığında olacaktır.

A) KURA İŞLEMİ, KURA TARİHİ, YERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

1. Kura işleminin 14/01/2021 tarihinde Perşembe günü saat 10:00 Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi B Blok Kat 2 Mavi Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğüne web sayfasından ( https://www.afsu.edu.tr ) duyurulacaktır.

2. Kura çekimi Üniversitemiz Youtube kanalından yayınlanacak olup, istekli adaylar kura çekimini online izleyebileceklerdir.

B) KURA İŞLEMİ SONUCUNDA SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ASİL ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER, TESLİM TARİHİ VE YERİ

1. Başvuru Dilekçesi

2. Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi

3. Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

4. Son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

5. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

6. Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet sistemi üzerinden de alınabilir.)

7. SGK’ den emeklilik, yaşlılık aylığı almadığını gösterir belge (e-Devlet çıktısı)

8. Güvenlik Görevlisi adaylardan en az (B) sınıfı sürücü belgesi

9. Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı (En az 1 yıl geçerlilik tarihi olmalı)

C) ATAMA İŞLEMLERİ

SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ve İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞINA ALINACAK ADAYLARDAN

1. Noter kurası ile atanmaya hak kazanan ve Üniversitemiz Sürekli İşçi alım Komisyonunca yapılan belge kontrolü sonucunda noter kurası sonucuna göre işe alınması uygun görülen asıl adaylar istenilen belgeleri şahsen Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına teslim edecektir. Posta, kargo ve kurye ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Ancak fiilen askerlik, doğum vb. mazereti olan personeller durumlarını resmi olarak belgelendirmek şartıyla belgelerini noter vekaletiyle yakınları aracılığıyla teslim edebileceklerdir.

2. Yerleştirme sonucu atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan adaylar ile yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunmuş olup tercihlerine yerleşenlerin atama işlemleri yapılmayacaktır. Sehven yapılsa dahi atama işlemleri iptal edilecektir. Yerleştirildiği kadroların nitelik ve şartlarını taşıdığı halde istenen belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyen adaylar göreve başlatılmayacaktır.

4. Deneme süresi iki ay olup, bu süre içerisinde başarısız olanların iş akitleri feshedilecektir.

5. Doğum, hastalık vb. nedenlerle göreve başlayamayacak durumda olanların, bu durumlarını belgelendirmeleri halinde kanuni mazeretlerinin sona ermesini takiben 30 (otuz) gün içinde göreve başlamaları gerekmektedir.

6. Bu duyuru, tebliğ mahiyetinde kabul edilecek, adayların adresine posta yolu ile ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.