Komiser Yardımcılığı – Meslek İçi – Çıkmış Sınav Soruları – 2006 –

Komiser Yardımcılığı – Meslek İçi – Çıkmış Sınav Soruları – 2006 –

Komiser Yardımcılığı sınavına katılacak adaylar çıkmış sınav sorularını arıyorlar, bizlerde Komiser Yardımcılığı – Meslek İçi – Çıkmış Sınav Soruları – 2006 – sorularını sizler için yayınlıyoruz.

Komiser Yardımcılığı – Meslek İçi – Çıkmış Sınav Soruları – 2006 –

KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI

1. Aşağıdakilerden hangisi TBMM’nin denetim yollarından birisiolan gensoru için doğru değildir?

A)Bir bakanın ya da Bakanlar Kurulunun düşürülebilmesi için üye tamsayısının salt çoğunluğu gerekir.

B)Meclis hükümeti denetlemesinin etkili bir yoludur.

C)Gensoru önergesi en az yirmi milletvekilinin imzasıyla verilir.

D)Bir bakanın düşürülebilmesi için oylamaya katılanların salt çoğunluğu gerekir.

2. Anayasa Mahkemesine itiraz(defi) yoluyla dava açıldığında Anayasa Mahkemesinin karar vermesi için öngörülen süre kaç aydır?

A)2 B)3 C)5 D)6

3. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanlığı seçimi için doğru değildir?

A)Adayların en az kırk yaşında ve yüksek öğrenim görmüş olması gerekir.

B)Adayların mutlaka Meclis içinden olması gerekir

C)Cumhurbaşkanı seçimi en fazla dört turla sınırlıdır.

D)Seçimin ilk iki turunda seçilmek için üye tamsayısın üçte ikisi gerekir.

4. Osmanlı Devleti’nde siyasal iktidarı sınırlamaya yönelik anayasal nitelikteki ilk belge hangisidir?

A)Osmanlı-İngiliz ticaret antlaşması

B)Sened-i ittifak

C)Tanzimat Fermanı

D)Islahat Fermanı

5. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yargıya ilişkin yetkilerinden biri değildir?

A)Yargıtay üyelerlerinin dörtte birini seçmek.

B)Yargıtay başsavcısını seçmek.

C)Anayasa Mahkemesi üyelerini seçmek.

D)Askeri Yargıtay üyelerini seçmek.

6. 1982Anayasa göre illerin idaresi hangi ilkeye dayanır?

A)Merkezden yönetim

B)Yerinden yönetim

C)Eyalet yönetimi

D)Yetki genişliği

7. 1982 Anayasası’na göre tüzükler aşağıdakilerden hangisi tarafından incelenir?

A)TBMM B)Danıştay

C)Cumhurbaşkanı D)Bakanlar Kurulu

8. Aşağıdakilerden hangisi memurun ödev ve sorumlulukları arasında yer almaz?

A)İsnat ve iftiralara karşı korunma ödevi

B)Uygun davranışta bulunmak ve işbirliği içinde çalışmak

C)Kıyafet mecburiyeti

D)Emirlere uyma

9. İdari vesayet aşağıdakilerden hangisinin denetlenmesi anlamına gelir?

A)Merkezi kuruluşlar

B)Merkeze yardımcı kuruluşlar

C)Mahkemeler

D)Yerinden idareler

10. Aşağıdakilerden hangisi hukuk devletinin özelliklerinden değildir?

A)Mahkemelerin bağımsız olması

B)Anayasa ile kuvvetler ayrılığının kabul edilmesi

C)İdarenin kanunlara uyma zorunluluğunun olması

D)Devletin yazılı bir anayasasının bulunması

11. Aşağıdakilerden hangisi suç işlemeye tahrik suçu bakımından doğru bir ifadedir?

A)Suç işlemek için tahrikte bulunan kişi cezalandırılır

B)Halkın bir kısmını diğer bir kısmına karşı tahrik eden kişi cezalandırılır

C)Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde tahrik eden kişi ,bu suçlara azmettiren sıfatıyla cezalandırılır

D)Tahrik konusu suçların işlenmesi halinde, tahrik eden kişi, bu suçlara yardım eden sıfatıyla cezalandırılır

12. Tehdit suçundan aşağıdakilerden hangisi ağırlaştırıcı bir sebep değildir?

A)Birden fazla kişi tarafından birlikte işlenmesi

B)Bilişim sistemi kullanılarak işlenmesi

C)İmzasız mektupla işlenmesi

D)Kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle işlenmesi

13. Aşağıdakilerden hangisi konut dokunulmazlığını ihlal suçu için yanlış bir karardır?

A)Açık bir rızaya gerek duyulmaksızın girilmesi mutat olan yerler dışında kalan işyerleri ve eklentileri hakkında bu suç hükümleri uygulanmaz

B)Rıza ile girdikten sonra konuttan çıkmayan kişi de bu suçun failidir.

C)Konut dokunulmazlığını ihlal suçunun takibi şikayete bağlıdır

D)Bir kimsenin konutuna rızasına aykırı olarak giren kişi bu suçun failidir

14. Cinsel davranışlarla bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal eden bir kişi hangi suçu işlemiş olur?

A)Cinsel taciz B)Cinsel istismar

C)Cinsel tecavüz D)Cinsel saldırı

15. Sövmek suretiyle bir kimsenin onur,şeref ve haysiyetine saldıran kişi hangi suçu işlemiş olur?

A)Hakaret

B)İftira

C)Tehdit

D)Kişilik hakkında saldırı

16. Aşağıdakilerden hangisi Türk Ceza Kanunu’nun 1.maddesinde belirtilen amaçlardan biri değildir?

A)Kamu sağlığını ve çevreyi korumak

B)Hukuk devletini korumak

C)Adaleti korumak

D)Toplum barışını korumak

17. Aşağıdakilerden hangisi ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan nedenlerden değildir?

A)Sağır ve dilsizlik

B)Hakkın kullanılması ve ilgilinin rızası

C)Hata

D)İkrar

18. Tekerrür halinde hükmolunuan ceza hangi infaz rejimine göre çektirilir?

A)Özel infaz rejimine

B)Mükerrirlere özgü infaz rejimine

C)Denetimli serbestlik rejimine

D)Özel mükerrirlik rejimine

19. Ceza kanunlarının uygulanmasında aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Avukatlar yargı görevi yapan kişi statüsünde değerlendirilir

B)Vatandaş deyiminden; soruşturma aşamasında Türk vatandaşı olan kişi anlaşılır

C)Çocuk deyiminden; henüz on sekiz yaşını doldurmamış kişi anlaşılır.

D)Kamu görevlisi deyiminden; kamusal faaliyetin yürütülmesine geçici olarak katılan kişi anlaşılır

20. Suçun oluşması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır?

A)Fiilin B)Neticenin

C)Kastın D)Niyetin

21. Ceza yargılamasının nasıl yapılacağı hususundaki kurallar ile bu sürece katılan kişilerin hak, yetki ve yükümlülüklerini düzenleyen kanun hangisidir?

A)Ceza Mahkemesi Kanunu

B)Türk Ceza Kanunu

C) Ceza Mahkemesi Kanununun Yürürlük ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun

D)Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun

22. Ceza mahkemesinde şüpheli veya sanığın savunmasını yapan kişiye ne ad verilir?

A)Avukat B)Müdahil

C)Vekil D)Müdafi

23. Ceza mahkemesinde sürelerin hesaplanması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Gün ile belirlene süreler, tebligatın yapıldığı gün işlenmeye başlar

B)Süre, hafta olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son haftada isim itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.

C)Süre, ay olarak belirlenmiş ise tebligatın yapıldığı günün, son ayda sayı itibarıyla karşılığı olan günün mesai saati bitiminde sona erer.

D)Son gün bir tatile rastlarsa süre tatilin ertesi günü biter

24. Bir suçun? toplu suç? olarak tanımlanması için en az kaç kişi tarafından birlikte işlenmiş olması gerekir?

A)1 B)2 C)3 D)4

25. Tanıkların dinlenmesi sırasında takip edilmesi gereken işlemlerle ilgili oarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Her tanık, ayrı ayrı ve sonraki tanıklar yanında bulunmaksızın dinlenir.

B)Tanıklar, kovuşturma evresine kadar kesinlikle şüpheli ile yüzleştirilemez

C)Tanıkların dinlenmesi sırasındaki gürültü veya sesler kayda alınabilir

D)Tanıklar, tanıklıktan önce ayrı ayrı yemin ederler

26. Fiili işlediği yolunda kuvvetli şüpheler bulunan şüpheli veya sanığın akıl hastası olup olmadığını , akıl hastası ise ne zamandan beri hasta olduğunu ve bunun , kişinin davranışları üzerindeki etkilerini saptamak için başvurulan işlemin adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Keşif

B)Beden muayenesi

C)Genetik inceleme

D)Gözlem altına alınma

27. Ceza Muhakemesi Kanunu’na göre, aşağıdakilerden hangisi bir kişinin fotoğrafı , beden ölçüleri, parmak ve ayak izi, bedeninde yer almış olup teşhisini kolaylaştıracak diğer özellikleri ile sesi ve görüntüleri kayda alma işleminin şartlarından değildir?

A)Kişinin rızası

B)Kişinin şüpheli statüsünde olması

C)Cumhuriyet savcısı veya hakim kararı olması

D)Üst sınırı iki yıl veya daha fazla hapis cezası gerektiren bir suç işlenmiş olması

28. Aşağıdakilerden hangisi her durumda yakalama sonrası yapılacak işlemlerden değildir?

A)Kanuni hakların derhal bildirilmesi

B)Cumhuriyet savcısının bilgilendirilmesi

C)Şüpheliye kelepçe takılması

D)Doktor raporu alınması

29. ?Adli kontrol? ile ilgili olarak aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru değildir?

A)Adli kontrol kararı için öncelikle tutuklama sebeplerinin bulunması gerekir.

B)üst sınırı iki yıl veya daha az hapis cezasını gerektiren bir suç sebebiyle yürütülen soruşturmada adli kontrol kararı verilebilir

C)Kanunda tutuklama yasağı öngörülen hallerde de, adli kontrole ilişkin hükümler uygulanabilir.

D)Adli kontrol, şüphelinin Ceza Muhakemesi Kanunu’nda sayılan bir veya birden fazla yükümlülüğe tabi tutulmasını içerir.

30. Aşağıdaki hususlardan hangisinin arama kararı veya emrinde bulunması zorunlu değildir?

A)Aramanın nedeninin oluşturan fiil

B)Aranılacak kişi, aramanın yapılacağı konut veya diğer yerin adresi veya eşya

C)Karar veya emrin geçerli olacağı zaman süresi

D)Arama sonunda elkoyulacak eşyanın listesi

31. Eşi kolektif şirkete ortak olan bir komiser kaç gün içinde bu durumu kurumuna bildirmek zorundadır?

A)10 B)15 C)20 D)30

32. On gün senelik izne ayrılan ve izninin 7.gününde rahatsızlığından 15 gün doktor raporu alan ve bu rapora dayalı olarak 15 gün hastalık iznini bitirdikten sonra senelik izninin kalan kalan dört gününü de kullanıp görevine dönen polis memuru ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Memur yasal hakkını kullanmış olup, herhangi bir usulsüzlük bulunmamaktadır.

B)Senelik izinde doktor raporuna dayalı olarak kullanılan hastalık izni ancak yıllık iznin hitamında kullanılabilir.

C)Memur hakkında ?kabul edilebilir bir özrü olmaksızın dört gün göreve gelmemek? fiilinden dolayı disiplin işlemi yapılır.

D)Senelik izin sırasında doktor raporuna dayalı olarak verilen hastalık izni senelik izni kesmez.

33. Türk personel bilgi sistemindeki uygulama dikkate alındığında aşağıdaki makamlardan hangisinin bir emniyet amirine ?Takdirname? verme yetkisi mevcuttur?

A)Kaymakam B)İl Em.Md.

C)Em.Gn. Md.Yrd. D) İl Em.Md. Yard.

34. Personel Daire Başkanının 2.sicil amiri aşağıdakilerden hangisidir?

A)Per.Sor. Gn. Md.Yrd.

B)Emniyet Genel Müdürü

C)Bakan

D)Müsteşar

35. Devlet Memurları Kanunu’na göre olumsuz sicil raporlarına karşı hangi makama ne kadar sürede itiraz edilebilir*

A)Atamaya yetkili amir-bir ay

B)Birinci sicil amiri-15 gün

C)Bakan-7 gün

D)İdari yargı-60 gün

36. Hakkında sicil raporları düzenlenecek memurların ikiden fazla sicil amiri ile çalışmış olmaları halinde veya uzun süre yasal nedenlerle fiili görevden ayrı kalmaları durumunda yetkili sicil amirlerinin yanında o sicil dönemi içinde en az fiilen kaç ay çalışmış olması zorunludur?

A)3 B)6 C)8 D)10

37. Adaylık devresi içerisinde veya sonunda sağlık nedenleri hariç memuriyet ilişkisi kesilenler ne kadar süre devlet memurluğuna alınmazlar?

A)6 ay B)1 yıl

C)2 yıl D)3 yıl

38. Aday memurlar devlet memuru olabilmek için en geç ne kadar sürede olumlu sicil almak zorunadır?

A)1 yıl B)2 yıl C)3 yıl D)6 ay

39. Aşağıdaki hallerden hangisi memurluğun sona erdirilmesine sebep olamaz?

A)Bağdaşmazlık

B)Ölüm

C)Belli bir süre memuriyetten men cezası alma

D)Vatandaşlığı kaybetme

40. Aşağıdakilerden hangisi Devlet Memurları Kanunu’na göre izin hakkı kapsamında memura sağlana izin türlerinden değildir?

A)İdari izin B)Hastalık izni

C)Yıllık izin D)Sağlık izni

41. Aşağıdaki makamlardan hangisi emrinde bulunan memur ve/veya diğer kamu görevlileri hakkında disiplin soruşturması emri verebilme yetkisine sahip olmasına rağmen personeli hakkında adli soruşturma izni vermeye yetkili değildir?

A)Vali

B)Kaymakam

C)Emniyet Genel Müdürü

D)İl Emniyet Müdürü

42. Yetkili disiplin kurulunca eylemine 5 gün aylık kesimi cezası uygun görülen bir komiser hakkında Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü uyarınca tekerrür(yineleme) hükmünün tatbiki halinde kendisine aşağıdaki cezalardan hangisi verilir?

A)4 ay kısa süreli durdurma

B)6 ay kısa süreli durdurma

C)10 ay kısa süreli durdurma

D)Kınama

43. Görev nedeniyle kendisine teslim edilen telsizi ihmali nedeniyle yitiren bir komiser yardımcısının eylemi Emniyet Örgütü disiplin Tüzüğüne göre hangi cezayı gerektirir?

A)6 ay kısa süreli durdurma

B)10 ay kısa süreli durdurma

C)20 ay uzun süreli durdurma

D)12 ay uzun süreli durdurma

44. Emniyet Örgütü Disiplin Tüzüğü’ne göre emniyet teşkilatında çalışanlara en fazla kaç günlüğüne kadar aylık kesimi cezası verilir?

A)15 B)11 C)10 D)5

45. Polis memuru kendisine verilen ?uyarma? cezası için tebliğ tarihinden itibaren bir üst disiplin amirine veya disiplin kuruluna kaç gün içinde itiraz edebilir?

A)60 B)30 C)15 D) 7

46. Öğrenim durumları nedeniyle yükselebilecekleri kadroların son kademelerinde bulunan devlet memurlarına kademe ilerlemesinin durdurulması cezasının verilmesini gerektiren hallerde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

A)Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanır.

B)Brüt aylıklarının 1/4’ü-1/2’si kesilir.

C) Brüt aylıklarının 1/2’si-1/6’sı kesilir.

D) Brüt aylıklarının 1/3’ü-1/6’sı kesilir.

47. Beş yıl boyunca ruhsatsız olarak kullandığı tabancayla yakalanan memurun işlediği bu fiilin ceza zamanaşımı süresi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

A)Bu fiilin işlenildiği tarihten itibaren nihayet 2 yıl içerisinde disiplin cezası verilmediğinden dosya disiplin yönünden zamanaşımına uğrar.

B)Bu fiilin işlenildiği tarihten itibaren nihayet 5 yıl içerisinde disiplin cezası verilmediğinden dosya disiplin yönünden zamanaşımına uğrar.

C)Bu fiil mütemadi bir suç olduğundan dosya zamanaşımına uğramamış olup, ilgili disiplin kurulunca olayın ortaya çıktığı tarihten itibaren nihayet iki yıl içerisinde disiplin cezası verilebilir.

D)Bu fiilin işlenildiği öğrenildiği tarihten itibaren 6 ay içerisinde disiplin cezası verilmediğinden dosya disiplin yönünden zamanaşımına uğrar.

48. Hafta ortasında görevden uzaklaştırılan memur hakkında uzaklaştırmayı izleyen günden itibaren asgari olarak kaç gün içerisinde soruşturma başlatılması zorunludur?

A)15 B)12 C)10 D)9

49. Aşağıdaki makamlardan hangisi görevden uzaklaştırmaya yetkili değildir?

A)Savcı B)Vali

C)Kaymakam D)Banklık müfettişi

50. Görevi nedeniyle işlediği iddia edilen suç nedeniyle hakkında soruşturma izni vrilen bir komiser bu karara karşı kararın tebliğinden itibaren kaç gün içerisinde itiraz edebilir?

A)7 B)10 C)15 D)20

51. Aşağıdakilerden hangisi Genel Müdürlük Merkez Değerlendirme Kurulunun üyesi değildir?

A)APK Daire Başkanı

B)Teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı

C)Güvenlikten Sorumlu Emniyet Genel müdür Yardımcısı

D) Personel Daire Başkanı

52. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Rütbe terfi kurulları her yıl mayıs ayı başında toplanır.

B)Bir üst rütbeye terfi edebilmek için üst rütbede boş kadro bulunması şarttır.

C)Rütbe terfi edecek olan personelin yıl sayısı kadar olumlu sicil alması şarttır.

D)Polis amirlerinin bir üst rütbeye terfiinde bu rütbedeki fiili çatışma süresi esas alınmaz.

53. 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanunu’na göre A Grubu polis amirleri için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A)Her olumsuz sicil rütbe terfiini bir yıl geciktirir.

B)Başkomiserlik rütbesinde bekleme süresi dört yıldır.

C)Emniyet amirliği rütbesinde bekleme süresi dört yıldır.

D)Komiserlik rütbesinde bekleme süresi dört yıldır.

54. Aşağıdakilerden hangisi Emniyet Genel Müdürlüğü merkez teşkilatı birimlerinden değildir?

A)Ankara İl Emniyet Müdürlüğü

B)Hukuk Müşavirliği

C)Teftiş Kurulu Başkanlığı

D)Personel daire Başkanlığı

55. Aşağıdakilerden hangisi 2. meslek derecesinde 1.Sınıf Emniyet Müdürü değildir?

A)1. Hukuk Müşaviri

B)Güvenlik Birimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı

C)Teftiş Kurulu Başkanı

D)Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü

56. Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı kaç Genel Müdür Yardımcısı görev yapar?

A)2 B)3 C)4 D)5

57. Aşağıdakilerden hangisi İl Polis Disiplin Kurulunun üyesi olamaz?

A)İl Hukuk İşleri Müdürü

B)Personel Daire Başkanı

C)Personel Şube Müdürü

D)Asayiş Şube Müdürü

58. Hakkında devlet memurluğundan çıkarma cezasını gerektiren bir iddia bulunan polis memuru hakkında aşağıdaki disiplin kurullarından hangisi karar verir?

A)Başbakanlık Yüksek Disiplin Kurulu

B)İl Polis Disiplin Kurulu

C)Emniyet Genel Müdürlüğü Yüksek Disiplin Kurulu

D) Emniyet Genel Müdürlüğü Merkez Disiplin Kurulu

59. İlçe Emniyet Amiri birinci derece sorumlu olarak görev yaptığı yerlerdeki polis memurlarına aşağıdaki cezalardan hangisini vermeye yetkilidir?

A)Uyarma-1 günlük aylık kesimi

B)(1-3) gün aylık kesimi

C)Uyarma-kınama

D) Uyarma-kınama-(1-3) gün aylık kesimi

60.Bir operasyon sırasında emsallerine göre üstün yararlılıklar gösteren ve yaşamını ortaya koyan bir polis memuruna 3201 sayılı Emniyet teşkilatı Kanunu uyarınca fiilen almakta olduğu aylık tutarın en az kaç katı para ödülü verilebilir?

A)3 B)4 C)5 D)6

61. Belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde umuma açık istirahat ve eğlence yerlerinin ruhsatı aşağıdakilerden hangisi tarafından verilir?

A) Mülk amir B)Belediyeler

C)Kolluk D)İl özel idareleri

62. Aşağıdakilerden hangisi poliste yetkilerin kullanılmasının genel şartları arasında yer almaz?

A)Haksızlık şartı B)Zorunluluk şartı

C)Tehlike şartı D)Orantılılık şartı

63. İçkili yer bölgesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)İçkili yer bölgesi, karayollarının her iki tarafında sınır çizgisine 200 metreden yakın mesafede olamaz.

B) İçkili yer bölgesi, otogar ve otobüs terminallerinde olamaz.

C)İçkili yer bölgesi, resmi ve özel okul binalarına 200 metreden yakın mesafede olamaz.

D) İçkili yer bölgesi, hükümet binaları, maden ocakları yanında olamaz.

64. Açılması umuma açık istirahat ve eğlence yeri olup da, izin alınmadan açılmış ise yapılacak işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Cumhuriyet savcısının emri ile kapatılır.

B)Mülk amirinin emri ile kapatılır.

C)Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 8.maddesine göre kapatılır.

D)Polis Vazife ve Selahiyet Kanunu’nun 7.maddesine göre kapatılır.

65.Mevzuata aykırı hareket eden umuma açık istirahat ve eğlence yerleri geçici olarak en fazla ne kadar süreyle kapatılır?

A)15 gün B)30 gün C)3 ay D)6 ay

66. Polise, istihbarat yapma yetkisi yasal olarak hangi yılda verilmiştir?

A)1982 B)1985 C)1991 D)1998

67. Polise Vazife ve Selahiyet Kanunu’na göre iletişimin dinlenmesi kararı ya da emri en fazla kaç ay süreyle verilebilir?

A)1 B)2 C)3 D)4

68. Adli olaylarda, parmak izi alma ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A)Cumhuriyet savcısının emri ile parmak izi alınabilir.

B)Hakim kararı ile parmak izi alınabilir.

C)Kolluk amirinin emri ile parmak izi alınabilir.

D)İşlenen suçun üst sınırı bir yıl ve daha fazla ise parmak izi alınabilir.

69. Aşağıdaki kanunlardan hangisi polise silah kullanma yetkisi vermez?

A)Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu

B)Terörle Mücadele Kanunu

C)Olağanüstü Hal Kanunu

D)Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında kanun

70. Zor kullanma yetkisi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A)Kolluk, Dağıtılması gereken topluluğun direnmesi halinde zor kullanılabilir.

B)zor kullanma sırasında kullanılacak araç ve gereçlerin neler olacağına olayın mahiyetine göre memur belirler.

C)Kolluk, zor kullanmayı kademeli olarak artırarak yapar.

D)Zor kullanma sırasında, zor kullanma yetkilerini aşan görevliler hakkında soruşturma açılabilir.

71. Manda ve himayenin kabul edilemeyeceği ilk defa nede belirtilmiştir?

A)Sivas Kongresi

B)Misak-ı Milli kararları

C)Erzurum Kongresi

D)Amasya Genelgesi

72. Mustafa Kemal, hangi savaştan önce Türk ordusunu savaşa hazırlamak amacıyla Tekalif-i Milliye mirlerini yayımlamıştır?

A)Sakarya Meydan Muharebesi

B)2.İnönü Muharebesi

C)1.İnönü Muharebesi

D)Büyük Taarruz

73. TBMM Hükümeti aşağıdaki antlaşmalardan hangisini diğerlerinden daha önce imzalamıştır?

A)Ankara B)Kars

C)Lozan D)Gümrü

74. Kurtuluş Savaşı’nda silahlı mücadele aşağıdaki antlaşmalardan hangisi ile sona ermiştir?

A)Lozan B)Mudanya

C)Moskova D)Gümrü

75. Lozan Barış Antlaşması’na göre Yunanistan aşağıdakilerden hangisini Türkiye’ye savaş tazminatı olarak bırakmışıtr?

A)Karaağaç B)Edirne

C)İmroz D)Bozcaada

76. Lozan Barış Antlaşması’nda Boğazlara konan bütün sınırlamalar aşağıdakilerden hangisi ile kaldırılmıştır?

A)Montrö Sözleşmesi

B)Ankara Antlaşması

C)Milletler Cemiyetine üye olunması

D)Balkan Atlantı’nın imzalanması

77. Aşağıdakilerden hangisi Atatürk’ün ölümünden sonra gerçekleşmiştir?

A)Halifeliğin kaldırılması

B)Irak sınırının belirlenmesi

C)Hatay’ın Türkiye toraklarına katılması

D)Sadabat Paktı’nın kurulması

78. Aşağıdakilerden hangisi 1926 yılında kabul edilen Meni Kanun’la Türk kadınına verilen haklardan biri değildir?

A)Boşanma

B)Meslek seçimi

C)Mirastan eşit pay alma

D)Belediye seçimlerine katılma

79. Atatürk’ün ?Ne mutlu Türküm diyene? sözü aşağıdakilerden hangisi ile ilişkilendirilebilir?

A)Halkçılık B)Milliyetçilik

C)Laiklik D)Cumhuriyetçilik

80. Herkesin seçme ve seçilme hakkına sahip olması Atatürk ilkelerinden hangisinin bir gereğidir?

A)Halkçılık B)Milliyetçilik

C)Laiklik D)Devletçilik

81. Aşağıdakilerden hangisi medeni ve siyasal haklar arasında sayılmaz?

A)İşkenceye maruz kalmama hakkı

B)İfade özgürlüğü

C)Eğitim hakkı

D)Kişi özgürlüğü ve güvenliği

82. Olumlu statü hakları bakımından hangisi yanlıştır?

A)Devlet hizmetlerinden faydalanma konusunda birey için talep doğurucu haklardır.

B)Devlet, ekonomik ve mali gücü oranında sorumludur.

C)İhlali durumunda dava hakkı vermezler.

D)Birinci jenerasyon haklar bunlar içinde yer alırlar.

83. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun kuruluşu bakımından hangisi doğrudur?

A)Üye sayısını Danışma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurul belirler.

B)Komisyonda bağımsızlar temsil edilmezler.

C)Bir yasama döneminde dört seçim yapılır.

D)Komisyon başkanı seçimi açık oyla yapılır.

84. ?Hak? tanımını yapmak için ?İrade Kuramını?ortaya atan kimdir?

A)Jhering B)Jellinek

C)Windscheid D)Hobbes

85. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi için hangisi doğrudur?

A)Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin getirdiği denetim organlarından biridir.

B)Yargısal nitelikte bir organ değildir.

C)Avrupa birliği denetim organıdır.

D)Denetim yerleri sadece gözaltı yerleridir.

86. Avrupa İşkenceyi Önleme Komitesi hangi yaptırımı uygular?

A)Tazminat

B)Kamu açıklaması

C)Cezalandırma

D)Avrupa Konseyi üyeliğinden çıkarma

87. Aşağıdakilerden hangisi TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun görevlerindendir?

A)Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine insan hakları ihlalleri ile ilgili devlet başvurusunda bulunmak

B)Uluslararası insan hakları sözleşmeleri hazırlamak.

C)Anayasaya uyum sağlaması için uluslar arası insan hakları sözleşmelerinde değişiklik önerileri hazırlamak.

D)İnsan hakları ihlal iddiaları ile ilgili başvuruları incelemek.

88. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne bireysel başvuruyu kimler yapamaz?

A)Kamu tüzel kişiler B)Gerçek kişiler

C)Siyasal partiler D)Vakıflar

89. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bakımından aşağıdakilerden hangisi doğru ifadedir?

A)Sürekli nitelikte görev yapan bir organ değildir.

B)Devlet sayısının üç katı yargıçlardan oluşur.

C)Yargıçlar, uyruğundaki devletin temsilcisi olarak görev yapmazlar.

D)Yargıçlar görevleri ile bağdaşmayan işlerle uğraşabilirler

90. Avrupa İnan Hakları Mahkemesinin esastan inceleme yapması bakımından aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Avrupa İnan Hakları Mahkemesi , yürütmenin durdurulması kararı alabilir.

B)Esastan inceleme yaparken bireysel başvuru artık reddedilemez.

C)Kabul edilebilirlik kararı vermesinden sonra ilgili Daire, dostane çözüm için girişimlerde bulunur.

D)Dostane çözüm amacı ile yapılan görüşme ve öneriler gizli olarak yapılır.

91. ?mi? aşağıdaki cümlelerden hangisine soru anlamı katmıştır?

A)Çalışkan mı çalışkan bir öğrenciydi.

B)Çocukları düşünmez olur muyum hiç.

C)Çikolata gördü mü dayanamaz.

D)Sınava mı hazırlandığını söylemiştin.

92. Aşağıdaki romanlardan hangisi, İstiklal Harbi yıllarında meydana gelen olayları konu almamıştır?

A)Yaban B)Mai ve Siyah

C)Ateşten Gömlek D)Küçük Ağa

93. Türk edebiyatının ilk didaktik manzum ürünlerindendir.12.yüzyılda, Edip Ahmet Yükneki tarafından kaleme alınmıştır.Din, ahlak, bilgi, iyilik, cömertlik, alçakgönüllülük gibi konuları işleyen bu eser bir bakıma insanlığın, dünya durdukça değişmeyecek değer yargılarını konu edinmiştir.

Paragrafta sözü edilen eser aşağıdakilerden hangisidir?

A)Atabetü’l Hakayık B)Divan-ı Lügat’it Türk

C)Kutadgu Bilig D)Divan-ı Hikmet

94. Çağdaş matbaanın esasını teşkil eden hareketli harf sistemini bulan ve bu sistemle kitap basmayı gerçekleştiren Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

A)Akhunlar B)Kırgızlar

C)Uygurlar D)Hazarlar

95. Eski Türk devletlerinde, devlet işlerinin görüşülüp karara bağlandığı en üst yönetim organı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kurultay B)Oguş

C)Urug D)Budun

96. Osmanlılarda esnaf ve zanaatkarların dini, milli bir disiplin ve eğitim anlayışı içinde bağlı oldukları iş, üretim ve sanayi dalına göre teşkilatlanmasına verilen isim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tımar sistemi B)Vakıf teşkilatı

C)İltizam sistemi D)Lonca teşkilatı

97. Ülkemizde her yıl Bursa ve Bilecik illerinin büyüklüğü kadar toprak örtüsü erozyon yoluyla denizlere taşınmaktadır.

Topraklarımızın taşınmasını engellemek için alınacak en etkili yöntem aşağıdakilerden hangisidir?

A)Eğimli yüzeylerin basamaklandırılması

B)Kırsal alanların ağaçlandırılması ve ormanların korunması

C)Akarsuların önüne barajlar ve setlerin yapılması

D)Eğimli yüzeylerdeki tarlaların enine sürülmesi

98. Anadolu’nun ilk yerleşim yerlerinden olan ve Konya’nın Çumra ilçesi yakınlarında yer alan höyüğün adı aşağıdakilerden hangisidir?

A)Çatalhöyük B)Hacılar

C)Alişar D)Alacahöyük

99. Aşağıdakilerden hangisi Cumhurbaşkanının yürütme ile ilgili görevlerinden biridir?

A)TBMM’yi gerektiğinde toplantıya çağırmak

B)Yükseköğretim Kurulu üyelerini seçmek

C)Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerektiğinde halk oyuna sunmak

D)Danıştay üyelerinin dörtte birini seçmek

100. TBMM genel seçimlerinden önce görevlerinden çekilmesi gereken bakanlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir?

A)Adalet-dışişleri-Ulaştırma

B)Maliye-Sağlık- İçişleri

C)Sağlık-Maliye-Dışişleri

D)Adalet-İçişleri-Ulaştırma

TEST BİTTİ.

CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

9 EYLÜL 2006 TARİHİNDE YAPILAN

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOMİSER YARDIMCILIĞI KURSU SINAVI

A KİTRAPÇIĞI CEVAP ANAHTARI

1.D 26.D 51.C 76.A

2.C 27.A 52.D 77.C

3.B 28.C 53.B 78.D

4.B 29.B 54.A 79.B

5.A 30.D 55.C 80.A

6.D 31.B 56.D 81.C

7.B 32.C 57.B 82.D

8.A 33.A 58.A 83.A

9.D 34.B 59.C 84.C

10.C 35.A 60.D 85.B

11.C 36.A 61.B 86.B

12.B 37.D 62.A 87.D

13.A 38.B 63.C 88.A

14.D 39.C 64.D 89.C

15.A 40.A 65.B 90.B

16.C 41.C 66.B 91.D

17.D 42.B 67.C 92.B

18.B 43.C 68.A 93.A

19.B 44.A 69.D 94.C

20.C 45.D 70.B 95.A

21.A 46.B 71.C 96.D

22.D 47.C 72.A 97.B

23.A 48.B 73.D 98.A

24.C 49.A 74.B 99.B

25.B 50.B 75.A 100.D

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.