MSÜ Harp Okulu Disiplin Nedeniyle Çıkarılma Sebepleri

MSÜ Harp Okulu Disiplin Nedeniyle Çıkarılma Sebepleri

MSÜ adayları bu yazımızda sizlere, MSÜ Harp Okulu Disiplin Nedeniyle Çıkarılma Sebepleri hakkında bilgiler vereceğim.

MSÜ Harp Okulu Disiplin Nedeniyle Çıkarılma Sebepleri

MADDE 53 – (1) Öğrenciler aşağıdaki hallerde disiplin kurulu kararıyla harp okulundan çıkarılır:

a) Disiplin notunun tamamını kaybetmek.

b) Disiplin notuna bakılmaksızın:

1) Sınavlarda, verilen ödevlerde, proje, tez ve bilimsel yayınlarda ikinci kez kopya çektiği veya intihal yaptığı öğretim kurulu kararıyla kesinleşmek.

2) Evlenmek, harp okulunda herhangi biriyle cinsi yakınlaşmaya girmek, evli, hamile, çocuklu, daha önceden evlenmiş olmak, herhangi bir kadınla veya erkekle nikahsız olarak karı-koca gibi birlikte yaşamış/yaşıyor olmak veya gayritabii cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak ile hemcinslerine yönelik cinsi eğilimleri tespit edilmiş olmak.

3) Uyuşturucu veya uyuşturucu olarak kabul edilen diğer uyarıcı maddeleri kullanmak veya bulundurmak, kullanılması maksadıyla başkalarına vermek, kullanımını kolaylaştırmak için donanım veya malzeme sağlamak veya kullanılmasını özendirmek.

4) Bizzat ticaret yapmak veya yaptırmak ile ticari ve sınai müesseselerde vazife kabul etmek.

5) Eğitim ve öğretim gereği bulunması gereken yerden altı günden fazla izinsiz uzaklaşmak veya izni bitmesine rağmen mazeretsiz olarak bu süre içerisinde dönmemek.

6) Adli veya askeri suç teşkil edip etmediğine bakılmaksızın 30 uncu maddenin sekizinci fıkrasında belirtilen suçlara ilişkin eylemleri kasıtlı olarak işlediği disiplin soruşturması neticesinde anlaşılmış olmak.

7) 6413 sayılı Kanunun 20 nci maddesinde yer alan fiilleri işlemek.

8) Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Yönetmeliğinin 86 ncı maddesinin ikinci fıkrasının (a), (b), (h) ve (i) bentlerinde belirtilen her askerde bulunması gereken vasıflardan birini veya ilgili yönergede belirtilen ve öğrencilerin öğrenimleri süresince muhafaza ve geliştirmekle yükümlü oldukları niteliklerden en az birini kaybetmek.

(2) Disiplin kurulu kararı, Rektörün teklifi ve Bakan onayı ile kesinleşir.

(3) Disiplinsizlik sebebiyle ayırma işlemlerinde, disiplin soruşturması işlemlerinin öğrencinin harp okulundan uzaklaştırılmaksızın tamamlanması esas olmakla beraber, disiplinsizlik veya suç teşkil edebilecek bir fiili nedeniyle hakkında yapılan inceleme ve araştırmanın emniyetli ve sıhhatli olarak devam etmesi amacıyla, harp okulunda kalmasında sakınca görülecek askeri öğrenciler Rektörün onayıyla on beş iş gününe kadar geçici olarak okuldan uzaklaştırılabilir. İhtiyaç duyulması halinde bu süre Rektör onayı ile bir katına, Bakan onayı ile de bir yıla kadar uzatılabilir. Savunma hakları ihlal edilmemek kaydıyla soruşturma faaliyetleri, uzaklaştırılan öğrencinin yokluğunda da yürütülebilir. Bu madde uyarınca harp okuluyla ilişiğinin kesilmesine karar verilen öğrenci veya aday öğrenci, harp okulu komutanlığınca gerekli görüldüğü takdirde, işlemleri tamamlanmadan önce de Bakan onayı alınıncaya kadar harp okulundan uzaklaştırılabilir. Bu durumdaki öğrenci resmi elbise giyemez, ancak mevcut statüsü devam eder.

(4) Birinci fıkranın (b) bendi ile ikinci ve üçüncü fıkra hükümleri aday öğrenciler hakkında da uygulanır.

(5) Disiplin soruşturması usulü 6413 sayılı Kanun ve bu Kanuna bağlı mevzuat hükümleri uyarınca yürütülür.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.