Polis Alımlarında Kalp Şartları Neler? Kardiyoloji Şartları

Polis Alımlarında Kalp Şartları Neler? Kardiyoloji Şartları

Polis Adayları bu yazımda sizlere Polis Alımlarında Kalp Şartları Neler? Kardiyoloji Şartları sorusunun cevabını vereceğim. Burada verilen bilgi yeni yayınlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinden alınmıştır. POMEM , PMYO, PAEM, PÖH alımlarında da geçerlidir.

29 Eylül 2019 Tarihinde Emniyet Sağlık Yönetmeliğinde Güncelleme Yapılmıştır.

Güncel Sağlık Yönetmeliği Maddesidir.

Polis Alımlarında Kalp Şartları Neler? Kardiyoloji Şartları

(1) Kalp romatizması, kalp tümörü, kan kisti, konjenital kleft, mitral valv prolapsusu, bağ dokusu hastalıkları (Marfan Sendromu, Ehler Donlas v.b.) ve benzeri hastalıklara bağlı olmayan, kalp yapısı normal, sol ventrikül sistolik fonksiyonları korunmuş ve normal kalp boşlukları olan kişide;

a) Birinci derece mitral yetmezlik,

b) Birinci derece triküspit yetmezlik,

c) Eser aort yetmezliği-birinci derece aort yetmezliği,

ç) Eser pulmoner yetmezlik-birinci derece pulmoner yetmezlik olanlar sağlam kabul edilir.

(2) Kalp kapak patolojileri veya kalp duvar patolojileri için yapılan cerrahi girişimler öğrenciliğe engeldir fakat, endovasküler yolla, katater tekniği ile başarılı şekilde düzeltilmiş, anatomik ve fonksiyonel olarak tam ve sağlam (ejeksiyon fraksiyonu >%50 ve efor testinde fonksiyonel kapasitesi “semptomsuz” olarak değerlendirilen, pulmoner hipertansiyonu olmayan) olacak şekilde kapatılmış ASD ve aynı şartları sağlayacak şekilde kapatılmış VSD sağlam kabul edilir.

(3) Ejeksiyon fraksiyonu >%50 ve efor testinde fonksiyonel kapasitesi “semptomsuz” olarak değerlendirilen, pulmoner hipertansiyonu olmayan PFO (patent foramen ovale) sağlam kabul edilir.

(4) Ekokardiyografisi normal olmak şartıyla, otonom sinir sistemi bozukluklarının ve diğer ritim bozukluklarının eşlik etmediği, kişinin fiziksel aktivitesini kısıtlamayan sinüzal bradikardi, sinüzal taşikardi, inkomplet ve komplet sağ dal bloğu olanlar sağlam kabul edilir.

(5) Bir veya iki ekstremitede (alt veya üst) venöz dolaşım yetersizliği yapmamış, hafif yüzeysel varisler ile yüzeysel hemanjiom veya yüzeysel telenjiektazisi olanlar sağlam kabul edilir.

(6) Aritmi nedeniyle başarılı ablasyon yapılan, günlük aktivite sırasında asemptomatik, kardiyak performansı bozulmamış olan (ejeksiyon fraksiyonu >%50 ve efor testinde fonksiyonel kapasitesi “semptomsuz” olarak değerlendirilen) hastalar sağlam kabul edilir.

B Dilimi

(1) Otonom sinir sistemi bozuklukları (aşırı terleme, labil hipertansiyon, postural hipotansiyon, vazovagal senkop).

(2) Komplikasyon yapmamış idiopatik, esansiyel veya sekonder hipertansiyon.

(3) Aritmiye, kalbin fonksiyonel ve yapısal bozukluğuna, fiziksel aktivitede kısıtlamaya neden olmayan;

a) Preeksitasyon sendromları.

b),Nedeni bulunamayan ve başka kalp hastalığı ile birlikte olmayan, kardiyak performansı bozulmamış olan (ventriküler fonksiyon bozukluğuna ve ventriküler dilatasyona neden olmayan) iletim ve ritim bozuklukları, trifasiküler blok, sol dal bloğu, WPW (wolfparkinson-white) sendromu.

(4),Kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonları etkilenmemiş olan;

a) Mitral valv prolapsusu, mitral stenoz, aort stenozu, pulmoner stenoz, triküspit stenozu.

b) Birinci derece üzeri aort-pulmoner-mitral-triküspit yetmezlik.

c) Biküspit aort, aortun diğer patolojileri.

ç) Atrial Septal Defekt, Ventriküler Septal Defekt.

d) Anjina pektoris.

e) Miyokard İnfarktüsü geçirmiş olanlar veya bir kardiyak patolojisi olanlar.

f) İskemi yapacak düzeyde koroner arter hastalığı kalmayan, koroner arterlerine başarılı PTCA uygulaması yapılmış olanlar.

g) Ekokardiografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile tanısı konulmuş ve asemptomatik olan Pulmoner Hipertansiyon.

ğ) Endokardit, miyokardit, perikarditlerin tedavi sonrası kalmış sekelleri.

h) Opere, kalp kapak veya kalp duvar patolojileri.

(5) Semptom vermeyen koroner arter ektazisi ve/veya musküler bridge olan hastalar.

(6) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, bir veya iki ekstremitede venöz dolaşım yetersizlikleri, Lenfödem, staz ülseri yapmamış kronik DVT ve flebit.

(7) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan;

a) Santral veya periferik venöz dolaşım yetmezlikleri, varisler ve bu patolojilerin başarılı ameliyatları.

b) Santral veya periferik arter patolojileri ve bu patolojilerin başarılı ameliyatları.

c) Koroner arter patolojileri ve bu patolojilerin başarılı ameleyitları.

(8) Organik ve trofik komplikasyon yapmamış, vazomotor bozukluklara bağlı damar patolojileri.

(9) Beden hareket ve fonksiyonlarını bozmayan, yüzeysel olmayan, organ içindeki hemanjiom (2cm’den büyük), telenjiektazi ve diğer iyi huylu damar tümörleri, hiçbir klinik belirti vermeyen ve sadece renk değişikliği ile kendini belli eden A-V fistüller.

(10) Rekonstrüktif ameliyat, perkütan stent veya endovasküler yolla tam olarak düzeltilmiş, asemptomatik ve günlük fiziksel aktivitede kısıtlama yapmayan santral veya periferik damar hastalıkları.

(11) Organik ve trofik komplikasyon yapmamış, lenf sistemi hastalıkları.

(12) Ameliyat olsun ya da olmasın, trofik komplikasyon yapmamış servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, torasik outlet sendromu ve benzeri.

(13) Kardiyoloji ve kalp ve damar cerrahisi yönünden;

a) Endokart, miyokart ve perikardın iyi huylu tümörleri ve hastalıkları. İyi huylu damar tümörleri.

b) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.

C Dilimi

Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.

(1),Aşağıdakilerden bir veya daha fazlasının bulunduğu, komplikasyonlara neden olmuş hipertansiyon;

a) Hipertansif serebrovasküler hastalık ve kalıcı nörolojik defisit.

b) Sol ventrikül hipertrofisi.

c) Hipertansif retinopati.

ç) Serum kreatinin ve üre düzeylerinde >%50 artış .

Komplikasyonun olduğu bölümce ayrıca değerlendirilir ve uygun olan dilim için karar verilir.

(2),Kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonları etklenmiş fakat çalışma olanağı veren;

a) Paroksismal atrial taşikardi, atrial fibrilasyon, sık gelen ventriküler ekstrasistol gibi ciddi ritim bozuklukları. Bu ritim bozukluklarına eşlik eden organik kalp hastalığı varlığı, tedaviye refrakter WPW sendromu, preeksitasyon sendromları, uzun QT, kısa QT, brugada sendromu gibi ani ölüm riski olan hastalıklar.

b) Organik veya nedeni bilinmeyen artio-ventriküler veya ventrikül içi ritim bozuklukları ve bu ritim bozuklukları nedeniyle pacemaker takılması.

c) Aritmi nedeniyle ICD/Kalıcı pacemaker implante edilen, ablasyon ve/veya ilaç tedavisiyle semptomları devam eden, organik kalp hastalığı olanlar.

(3) Kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonları etklenmiş fakat çalışma olanağı veren;

a) Kalp kapak patolojileri (biküspit aort, aort anevrizması, aort diseksiyonu, aort koarktasyonu, aort yetmezliği, aortun diğer patolojileri ile diğer kapak ve damar patolojileri, bunların başarılı cerrahileri), kalp duvar patolojileri (ventrikül anevrizması ve diğer duvar patolojileri ile bunların başarılı cerrahileri).

b) Mitral yetmezliği ve / veya supra ventriküler taşikardi veya sık gelen VPA gibi ciddi ritm bozukluğu yapmış mitral valv prolapsusu.

c) Cerrahi olarak başarılı şekilde düzeltilmiş kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ve hastalıkları.

ç) Medikal ve/veya girişimsel-cerrahi olarak tedavi edilmiş fakat halen stabil angina pectorisi olan hastalar.

d) Koroner arter Bypass cerrahisi, büyük damar cerrahisi olan veya koroner arter hastalığı olupta koroner arterlerine başarılı PTCA uygulaması yapılmış olanlar.

e) Kardiyomiyopatiler.

f) Orta ve ileri derece kalp hastalığı tespit edilenler.

g) Tedavi ile düzelmiş, endokardit, miyokardit, perikardit sekelleri.

ğ) Ekokardiografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile tanısı konulmuş Pulmoner Hipertansiyon.

(4) Tüberküloz ve tüberküloz dışı nedenlere bağlı perikardit sekelleri.

(5) Endokart, miyokart, perikardın ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri.

(6),Rekonstrüktif ameliyatla düzeltilmiş veya düzeltilmemiş organik ve trofik bozukluklara neden olmuş, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren periferik damar hastalıkları.

(7) Organik ve trofik komplikasyon yapmış, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren lenf sistemi hastalıkları.

(8) Ekstremitelerde uzunluk ve çevre farkına neden olmuş, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren A-V fistüller.

(9) Beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren periferik arter anevrizmaları, hemangiomalar, ileri evre olmayan kötü huylu damar tümörleri ve başka damar hastalıkları.

(10) Ameliyat olsun ya da olmasın organik ve trofik komplikasyon yapmış, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, torasik outlet sendromu ve benzeri.

(11) Ameliyat olsun veya olmasın, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren organik okluziv periferik damar hastalıkları (arteriosklerozis, tromboanjitis obliterans, buerger v.b.).

(12) Ameliyat olsun veya olmasın, beden hareketlerini kısıtlayan fakat çalışma olanağı veren venöz dolaşım yetmezlikleri, tromboflebit, staz ülseri, DVT, varisler.

D Dilimi

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.

(1) Kişinin yaşına, klinik durumuna ve ek patolojilerine uygun olabilecek fonksiyon tespit yöntemlerinin ve görüntüleme yöntemlerinin sonuçlarına göre, organ ve sistem fonksiyonlarını ileri derecede kısıtlayan;

a) C diliminde tanımlanan ritim bozukluklarının ağır formları ve başarısız tedavileri.

b) Koroner arter bypass cerrahisi, büyük damar cerrahisi veya koroner arter hastalığı olup da koroner arterlerine PTCA yapılmış olanlar.

c),Cerrahi olarak başarılı şekilde düzeltilmiş kalp kası ve büyük damar yaralanmaları ve hastalıkları.

ç) Kalp kapak patolojileri (biküspit aort, aort anevrizması, aort diseksiyonu, aort koarktasyonu, aort yetmezliği ve diğer kapak patolojileri ile bunların başarılı cerrahileri), kalp duvar patolojileri (ventrikül anevrizması ve diğer duvar patolojileri ile bunların başarılı cerrahileri), kardiyomiyopatiler.

d) Ekokardiyografi ve sağ kalp kateterizasyonu ile tanısı konulmuş Pulmoner Hipertansiyon.

e) İleri derece kalp hastalığı tespit edilenler.

f) Endokardit, miyokardit, perikardit sekelleri.

g) Endokart, miyokart, perikardın ileri evre olan kötü huylu tümörleri.

ğ) İleri evre olan kötü huylu damar tümörleri.

h) Kalp nakli yapılmış olgular.

(2) Beden hareketlerini ileri derecede kısıtlayan venöz dolaşım hastalıkları, büyük arter ve periferik arter hastalıkları, lenfatik sistem hastalıkları.

(3) Beden hareketlerini ileri derecede kısıtlayan servikal kot sendromu, omuz kuşağı sendromu, scalenus anticus sendromu, hiperabdüksiyon sendromu, torasik outlet sendromu ve benzeri.

E Dilimi

Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.