Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler?

Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler?

Bekçi Adayları bu yazımda sizlere Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler? sorusunun cevabını vereceğim. Burada verilen bilgi yeni yayınlanan Emniyet Teşkilatı Sağlık Yönetmeliğinden alınmıştır.

Çarşı ve mahalle bekçisi adayları; Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelin okullara girişlerinde olduğu gibi A dilimi sağlık şartlarına uygun olmak zorundadır ve bu adayların giriş raporlarında A dilimi sağlık şartlarına uygunluk aranır.

29 Eylül 2019 Tarihinde Emniyet Sağlık Yönetmeliğinde Güncelleme Yapılmıştır.

Güncel Sağlık Yönetmeliği Maddesidir.

Bekçilik Göğüs Hastalıkları Şartları Neler?

A Dilimi

Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi yönünden sağlam olacaktır. Bu sisteme ait kronik hastalığı, sürekli diyet uygulamasıyla veya ilaç tedavisiyle kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, tedavisiz şekilde remisyonda olsa dahi sürekli olarak kontrol altında tutulmayı gerektirecek bir hastalığı, organ ve sistem fonksiyonlarını etkileyen bir hastalığı, sakatlığı olanlar ile doğuştan (konjenital) veya sonradan (cerrahi-travmatik) organ eksikliği veya organ yokluğu olanlar (aşağıdaki istisnai maddeler hariç) öğrenciliğe kabul edilmezler.

Bu bölümde ifade edilmemiş tanılarda, kişinin muayenesini yapan ilgili uzman doktor ve sağlık kurulu doktorları, hastalığın seyrini ve derinliğini dikkate alarak, bu Yönetmeliğin 21 nci maddesine göre uygun olan dilim için karar verir.

B-C-D dilimlerinde tanımlanan hastalıklar öğrenciliğe engeldir. Bu Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrasının (a) bendi gereği aday mevcut sağlık durumu ile değerlendirilir.

(1) Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi yönünden;

a) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan ve eşkal belirleyici olmayan minimal pektus ekskavatus, pektus karinatus ve göğüs kafesinde diğer minimal şekil bozukluğu olanlar sağlam kabul edilir.

b) İleri tetkiklerle solunum ve dolaşım fonksiyonlarını bozmadığı saptanan, solunum sisteminin geçirilmiş enfeksiyöz hastalıkları, geçirilmiş tüberküloz enfeksiyonu olanlar sağlam kabul edilir.

c) İleri tetkik ve görüntüleme yöntemleriyle anatomik ve fonksiyonel olarak organ ve sistem bütünlüğünün bozulmadığı kanıtlanan, organ içine yapılan endoskopik girişimler, lokalize plevra kalınlaşmaları sağlam kabul edilir.

(2) Akciğerde veya göğüs kafesi içinde bulunan, yapısal veya fonksiyonel bozukluk oluşturmayan, enfeksiyona ve diğer komplikasyonlara neden olmayan;

a) Basit kistler, nonspesifik kalsifikasyonlar, yer kaplayan diğer iyi huylu oluşumlar sağlam kabul edilir.

b) 2cm’den küçük (2cm dahil) olan; hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler sağlam kabul edilir.

c) Organ veya doku kaybına neden olmamak, anatomik bütünlüğü bozmamak, organ ve sistem fonksiyonlarında kayba neden olmamak koşuluyla; bu patolojilerin boyutundan bağımsız olmak üzere, başarılı cerrahi girişimleri veya başarılı perkütan girişimleri sağlam kabul edilir.

(3) Komplikasyonsuz olarak iyileşmiş, anatomik veya fonksiyonel bozukluk yapmamış geçirilmiş pnömotoraks sağlam kabul edilir.

B Dilimi

(1) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları.

(2) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğer içindeki veya göğüs kafesi içindeki;

a) 2cm’den büyük olan, komplikasyonlu veya komplikasyonsuz hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler, boyuttan bağımsız olmak üzere komplikasyonlu olan hemanjiomlar, hidatik kistler, yabancı cisimler.

b) Basit olmayan kistler.

c) Bütün bu nedenlerle yapılmış cerrahi girişimlere rağmen tekrarlamış lezyonlar.

(3) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

a) Astım (hafif intermittan astım, hafif persistan astım).

b) Kronik bronşit.

c) Amfizem.

ç) Bronşiektazi ve diğer.

(4) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan, akciğerin restriktif tip hastalıkları;

a) İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar, idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri).

b) Yer kaplayan lezyonlar.

c) Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer).

ç) Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.

(5) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan;

a) Pnömokonyozlar.

b) Atelektaziler.

c) Diğer solunum sistemi hastalıkları.

(6) Organ ve sistem fonksiyonlarını bozmayan, SFT normal veya minimal bozukluğu olan;

a) Fissüritler, plörezi sekelleri.

b) Tedaviye rağmen tekrarlamış pnömotoraks.

c) Torakotomi veya sternotomi ameliyatlarının sekelleri. Göğüs kafesi bütünlüğünün açıldığı her türlü cerrahi girişimde primer hastalığa göre ayrıca değerlendirilir.

ç) Segmentektomi, lobektomi, parsiyel akciğer rezeksiyonları ve doku kaybına neden olan diğer ameliyatlar ile bu ameliyatların sekelleri.

d) Koagülasyon anomalisine bağlı olmayan iyileşmiş pulmoner tromboemboliler.

(7) Asemptomatik diafragma paralizileri.

(8) Göğüs hastalıkları ve göğüs cerrahisi yönünden;

a) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin iyi huylu tümörleri ve cerrahileri.

b) Daha önce tümör tanısı almış olanlar ve mevcut durumu ile remisyonda olanlar.

C Dilimi

Bu dilim kapsamında tanımlanacak olan patolojilerin, organ ve sistem fonksiyonları açısından Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışmaya engel oluşturmaması gerekmektedir.

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları D dilimi kapsamında değerlendirilir.

(1) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;

a),Akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer ya da sekonder hastalıkları.

b) Pulmoner Hipertansiyon.

(2) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;

a) Pulmoner tromboemboliler.

b) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi veya kötü huylu hastalıkları ve tümörleri.

(3) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren, akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

a) Astım (orta persistan astım).

b) Kronik bronşit.

c) KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı).

ç) Amfizem.

d) Bronşiektazi ve diğer.

(4),Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren, akciğerin restriktif tip hastalıkları;

a) İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar, idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri).

b) Yer kaplayan lezyonlar.

c) Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer).

ç) Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.

(5) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren;

a) Pnömokonyozlar.

b) Atelektaziler.

c) Diğer solunum sistemi hastalıkları.

(6) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren nüks eden pnömotorakslar.

(7) İdiopatik veya cerrahi nedenli diafragma paralizileri (solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren).

(8),Tedaviyle kontrol altında tutulabilen, dikkat, koordinasyon ve uyku sorunları oluşturmayan obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS).

(9) Organ ve sistem fonksiyonlarını etkilemiş, solunum fonksiyon bozukluğu yapmış fakat çalışma olanağı veren, en az segmentektomi seviyesinde doku kaybına neden olmuş kist hidatik operasyonları, parsiyel akciğer rezeksiyonları, lobektomi, ileri derecede göğüs kafesi şekil bozuklukları ile toraks ameliyatı sekelleri. (10) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin ileri evre olmayan kötü huylu tümörleri ve cerrahileri.

D Dilimi

Güncel tedavi algoritmalarına uygun şekilde, etkin doz ve yeterli süre tedavi edilmelerine rağmen, Emniyet Hizmetleri Sınıfında (gece ve gündüz) çalışabilecek iyilik haline ulaşamamış olanların durumları bu dilim kapsamında değerlendirilir.

(1) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;

a),Akciğer, plevra, mediasten ve diğer dokuların tüberkülozu ve tüberküloz dışı enfeksiyonları, primer ya da sekonder hastalıkları.

b) Pulmoner Hipertansiyon.

c) Pulmoner tromboemboliler.

ç) Akciğer veya mediastenin yabancı cisimleri, hidatik kistleri, apseleri, yer kaplayan iyi veya kötü huylu hastalıkları ve tümörleri.

(2) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, akciğerin obstrüktif tip hastalıkları;

a) Astım (kronik persistan astım).

b) Kronik bronşit.

c) KOAH (Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı).

ç) Amfizem.

d) Bronşiektazi ve diğer.

(3) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, akciğerin restriktif tip hastalıkları;

a) İnterstisyel akciğer hastalıkları (sarkoidoz ve diğer granülomatöz hastalıklar idiopatik pulmoner fibrozis, kollojen-vasküler bağ dokusu hastalıkları ve diğerleri).

b) Yer kaplayan lezyonlar.

c) Plevra hastalıkları (pnömotoraks, hemotoraks, ampiyem ve diğer).

ç) Göğüs duvarı hastalıkları ve toraks dışı nedenler.

(4) Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan;

a) Pnömokonyozlar.

b) Atelektaziler.

c) Diğer solunum sistemi hastalıkları.

(5),Çalışma gücü ve verimini bozan, tedaviye rağmen semptomatik, dikkat, koordinasyon ve uyku sorunları oluşturan ağır obstrüktif uyku apne sendromu (OSAS).

(6),Organ ve sistem fonksiyonları ile çalışma gücü ve verimini bozan, en az segmentektomi seviyesinde doku kaybına neden olmuş kist hidatik operasyonları, parsiyel akciğer rezeksiyonları, lobektomi, ileri derecede göğüs kafesi şekil bozuklukları ile toraks ameliyatı sekelleri.

(7) Solunum sisteminin, plevranın, mediastenin ve göğüs kafesinin ileri evre olan kötü huylu tümörleri ve cerrahileri.

(8) Akciğer nakli yapılmış olgular.

E Dilimi

Hiçbir hizmet sınıfında çalışmaya imkan vermeyen ağır patolojik durumlar bu dilim kapsamında değerlendirilir.

 

Bekçilik Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. ONUR dedi ki:

  Merhabalar üstat analmadığım şey şu A grubu sağlık şartlarında olmaları gerekir yazıyor ama 2) a) ve benzeri maddelerde A grubunda olmasına rağmen engeldir diye A maddesinde engeldir yazanlar var ?

  1. Admin dedi ki:

   Evet olabiliyor bazı hastalıklar öyle oluyor

   1. ONUR dedi ki:

    Engel midir değil midir yani bunu anlamadım ?

    1. Sadık çalış dedi ki:

     Merhaba admin benim akcigerimde leke çıktı bunla ilgili bı yazı bulamadım var mı bilginiz

error: Content is protected !!