Polislik Mülakat Soruları ve Cevapları 2

Polislik Mülakat Soruları ve Cevapları 2

Polis Adayları bu yazımda sizlere, Polislik Mülakat Soruları ve Cevapları 2 başlıklı yazımla mülakatlarda çıkmış sorular ve cevaplarını vereceğim.

Polislik Mülakat Soruları ve Cevapları 2

41- Atatürk’ün ‘‘Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını  severim’’ sözünü açıklayınız.

Spor, yalnız beden kabiliyetinin bir üstünlüğü sayılmaz.

İdrak ve ahlak da bu işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuvvetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuvvetlilerle başa çıkamazlar. Zekâyı, çevikliği ve ahlakı bir bütün olarak taşıyan sporcular mutlaka kendi dallarında başarılı olacaklardır.

42- ‘‘Baş başa vermeyince taş  yerinden kalkmaz’’ sözünü açıklayınız.

Bu söz dayanışma ve işbirliğinin önemini ortaya koymaktadır. Bir insan çok kuvvetli, akıllı ve bilgili olabilir. Ama tek başına olduğunda yapabileceklerinin bir sınırı vardır. Fakat bir işbirliği içinde olursa hem yükü hafifler hem de amacına daha kolay ulaşır. Mesela 50 kiloluk bir kutuyu tek başına kaldırmak isteyen bir kişi 50 kiloluk yükün altına girmiş olur. Ama beş kişi aynı kutuyu kaldırmak istediğinde her birisine düşen ağırlık 50 kilo değil 10 kilodur.

43- ‘‘Bin bilsen de bir bilene danış’’ sözünü açıklayınız.

Herkes eşit bilgiye sahip değildir. Çok iyi bildiğimizi sandığımız konunun bilmediğimiz bir yanı olabilir, o konuyu bizden daha iyi bilenler de çıkabilir. Bu yüzden bir işe kalkışmadan önce bu gibi kimselere danışmalı, onların bilgi ve tecrübelerinden yararlanmalıyız. Eksiğimizi ancak böyle giderebilir, yanlışımızdan ancak böyle kurtulabilir, iyi bir sonuca da ancak böyle kavuşabiliriz.

44- ‘‘Akan su yosun tutmaz’’ sözünü açıklayınız.

Bilinen bir şeydir ki, devamlı akan su kendini ve yatağını temiz tutar; hareketsiz ve birikinti hâlinde olan su da aksine mikrop ve pisliği bünyesinde taşır. Denebilir ki hareketlilik, canlılık ve çalışkanlık insanı canlı ve üretken yapar; iyimser kılar, kötülükten uzak tutar, düşkünlüğünü önler; böylece o insan hem kendine, hem de başkalarına yararlı olur.

45- ‘‘Aslan yattığı yerden belli olur’’sözünü açıklayınız.

İnsanların kişilikleri ile sürekli bulundukları yerler arasında bir özdeşlik kurmak mümkündür. Bir kimsenin kişiliği, çalıştığıiş yerinin niteliğinden; yatıp kalktığı evin temizliğinden ve düzeninden anlaşılır. Yani denebilir ki bana bulunduğun mekânı söyle sana nasıl biri olduğunu söyleyeyim!

46- ‘‘Arpa eken buğday biçmez’’ sözünü açıklayınız

İki anlama gelebilir.

 1. ( İlki ) Kötü bir davranışta bulunan insan bunun karşılığında iyilik göremez.
 2. ( İkincisi )Yapmaya çalıştığıişin üzerinde lâyıkıyla durmayan ondan iyi sonuç alamaz. Arsızın yüzüne tükürmüşler, “yağmur yağıyor” demiş. Arsız insan kişiliğini, saygınlığını, utanma duygusunu yitirmiş insandır. Dolayısıyla o ne kadar ağır hareket görse, söz işitse yine de aldırış etmez; pişkinliğe vurup iyi bile karşılar.

47- ‘’Otuz iki dişten çıkan otuz iki mahalleye yayılır’’ sözünü açıklayınız.

Ağızdan çıkan bir söz, çok çabuk duyulur; başkalarının diline düşer ve bir anda her tarafa yayılır. Bu yüzden ‘‘dilin kemiği yok’’ ve ‘‘milletin ağzı torba değil ki büzesin’’ gibi deyimler toplumda çok sık kullanılır.

48- Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka deyişle “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiğigörev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.

49- ‘‘Bir fincan kahvenin kırk yıl hatırı vardır’’ sözünü açıklayınız.

Bize yapılan bir kötülüğü unutmak ve affetmek gerekir. Yapılan bir iyilik ise asla unutulmamalı, her zaman hatırlanmalıdır. Çünkü bu insaniyetin gereğidir. Bize iyiliği dokunan bir kişiye yaptığı bu işi hatırlatmamız onun da hoşuna gidecektir.

50-‘‘Araba devrilince yol gösteren çok olur’’ sözünü açıklayınız.

İnsanlar her nedense her şey olup bittikten, işler bozulduktan, ortaya kötü bir netice çıktıktan sonra “niçin böyle yaptın, şöyle yapsaydın, bu yolu tutmalıydın” gibi sözler söylemeyi alışkanlık edinmişlerdir. Önemli olan yapma biçimindeki yanlışlığı, tutulan yoldaki tehlikeyi önceden görmek ve uyarıda bulunmaktır.

51-‘‘Tatlı dil yılanı bile deliğinden çıkarır’’ sözünü açıklayınız.

Ateşin üzerine ateşle gidildiği zaman alevler daha da büyür, yangını söndürmek daha zor bir hal alır. Sinirli bir insana da sert tepki verildiğinde bu onun daha çok gerilmesine yol açar. Sert ve kırıcı olmayan, yumuşak, hoşa giden, gönül alıcı, etkileyici, inandırıcı ve yerinde söylenmiş bir söz ise insanın hoşuna gider; en azgın kişinin bile inadını kırar, onu yumuşatır ve yola getirir.

52-‘‘Öfkeyle kalkan zararla oturur’’ sözünü açıklayınız.

Öfkesine kapılarak iş gören insan, sonunda güç durumlara düşer. Çünkü öfkelenmiş, sinirli bir insan iyi düşünemez, olup biteni iyi göremez, sonucu hesaplayamaz. Bu yüzden öfke baldan tatlıdır demişlerdir. Yani öfke ile akıl bir arada bulunmaz. Biri geldiğinde diğeri gider. Kısacası öfkeli iken karar vermemek ve sakin kafayla düşünmek gerekir.

53-  İlk yardım nedir ve iyi bir ilk yardım nasıl olmalıdır?

Herhangi bir hastalık veya kaza sonucu sağlığı tehlikeye girmiş olan kişi veya kişilere durumlarının daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla ,çevre imkanlarından yararlanılarak ve ilaçsız olarak yapılan geçici müdahaleye İLKYARDIM denir. İlkyardımı yapacak olan kişi mutlaka teorik ve uygulamalı ilkyardım eğitimi almış

olmalıdır.

Mutlaka kaza yeri çevre güvenlik önlemlerini almalı

Sakin olmalı (Telaş hem hastaya hem de ilkyardımcıya yarar yerine zarar

verebilir)

Kendine güveni olmalı (kendine güven büyük ölçüde bilgi ile ilgilidir)

Çevre imkanlarından faydalanabilmeli (pratik buluşları olmalı)

Çevredeki kişilerden yararlanmayı bilmeli

Ülkedeki sağlık örgütlenmesi hakkında bilgi sahibi olmalı

54- Dünya barış günü hangi tarihtedir ve amacı nedir?

Dünya barış günü uluslararası olarak 21 Eylül de kutlanmaktadır.(BM tarafından bu tarih ilan edilmiştir.) Her yıl Bu tarihte BM genel merkezindeki barış çanı çalar. Bu çan japonya tarafından dünyanın tüm kıtalarından çocukların bağışladıkları paralarla yaptırılmıştır. Barış gününde dünya çapında çatışmaların önlenmesi amaçlanmıştır.

55- Propaganda nedir?

Bir öğretiyi, düşünceyi, inancı, siyasayı vb. başkalarına tanıtmak, benimsetmek, yaymak ereğiyle sözle, yazıyla ve benzeri türlü araçlarla, yollarla gerçekleştirilen her türlü çalışmaya denir.

56- Türkiye’de en fazla ülkeye sınırı olan ilimiz hangisidir?

Iğdır’dır. Iğdır İran, Ermenistan ve Nahçivan ile sınır komşusudur.

57- Hukukun üstünlüğü ilkesi ne demektir?

Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bir hukuk devletidir. Bir başka deyişle “hukukun üstünlüğü” ilkesini benimsemiştir. Bu ilke, adalet kavramının temelini oluşturur. Hukukun üstünlüğü, devletin içindeki tüm mekanizmaların, önceden tespit edilmiş bazı kanun ve kurallar içinde işleyeceği anlamına gelir. Her devlet kurumu, anayasanın ve diğer yasaların tespit ettiği görev ve yetkilere sahiptir. Kimsenin bu görev ve yetkileri aşma, değiştirme gibi bir gücü yoktur. Hukuk, herkesin üstündedir ve dolayısıyla devlet “keyfî” değildir.

58- Demokratik bir toplumda polisin rolü nedir?

Demokratik sistemlerde halkın temel hak ve özgürlükleri hukuk yoluyla garanti altına alınmıştır. Bu hak ve özgürlüklere kesinlikle dokunulamaz. Bu dokunulmazlığı sağlamak ve garanti altına almak için güçlü bir teşkilata ihtiyaç vardır. İşte bu teşkilat emniyet teşkilatıdır. Güçlü bir emniyet teşkilatı topluma güven verir. Ancak toplum içinde adaletin tesis edilmesi konusunda herhangi bir eksik veya hatalı uygulamaya meydan vermemek için, polis memurları meslekî yeterlilik için gerekli olan hukukî mevzuatı bilmeli ve uygulamada meslekî etik (ahlak) ilkelerine riayet etmelidir.

59- Hukuki tanımlamaya göre ‘Butlan’ nedir?

Hukukta kendiliğinden geçersiz olma, kanuna, kamu düzenine, ahlaka aykırılık halidir. İşlem hukuken vardır ama yapıldığı andan itibaren geçersizdir. Butlan=Hükümsüz İşlem

60- ‘Kültür Şoku’ nedir?

Kültür şoku, bir kültürden başka bir kültüre geçişte bulunan bireylerin, yeni kültüre uyum sağlamakta karşılaştıkları zorluklar, sıkıntılar, bunalımlar ve gösterdikleri tepkilerdir. Yani kültür şoku, yeni bir olay ve olgunun insanlarda oluşturduğu psikolojik ve toplumsal bir şok, bir korku, heyecan ve panik durumudur.

61- Atmosferin en alt tabakasına ne ad verilir?


Troposfer, atmosferin yere temas eden en alt katıdır. Gazların en yoğun olduğu kattır. Kalınlığı kutuplarda 6, ekvatorda 16 km. civarındadır ve mevsimlere göre değişiklik gösterir.

62- Fikri İçtima nedir?

Failin bir fiille birden fazla farklı suç işlemesi halinde bunlardan en ağır cezayı gerektiren suçtan dolayı cezalandırılması anlamına gelen Ceza Hukuku kaidesidir.

Fikri içtimaya örnek vermek gerekirse; failin pencere önünde oturmakta olan mağduru yaralamak amacıyla silahla ateş ettiği olayda hem mağdur yaralanmakta, hem de mağdurun evinin camı kırılmaktadır. Fail tek bir fiille hem mala zarar verme suçunu hem silahlı kasten yaralama suçunu işlemektedir; fakat sadece bunlardan daha ağır cezayı gerektiren silahlı kasten yaralama suçundan cezalandırılır.

63- Alfabemizde baştan ve sondan sayıldığında sırası aynı olan harf hangisidir?

—L—

64- ‘Etkin Pişmanlık’ nedir?

Etkin pişmanlık, kişinin işlediği suçtan dolayı özgür iradesiyle sonradan pişman olması, suç teşkil eden fiilin meydana getirdiği olumsuzlukları gidermesi ve ceza adaletine olumlu davranışlarıyla katkı sunması halinde atıfet hükümlerinin uygulanmasını sağlayan bir ceza hukuku kurumudur.

65- ‘Meclis Soruşturması’ nedir?

Başbakanın ya da bakanların görevleriyle ilgili bir suçtan dolayı yargılanmalarını sağlamaya yönelik parlamento denetimidir. Meclis bu istemi en geç bir ay içinde görüşür ve gizli oylama ile karara bağlar.

66- Kentsel Dönüşümün faydaları nelerdir?

 Riskli yapıların tespit edilmesi,

 Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek,

 Kentteki sorunlu alanları ve bunları daha yaşanabilir sağlıklı hale getirmek,

 Ekonomik ömrünü tamamlamış binaların değişimi ile günümüz standartlarına getirmek,

67- Tereke nedir?

Miras, yani ölen bir kimsenin geriye bıraktığı mal ve mülke verilen isim. Tereke, bir bütün olarak ve kendiliğinden mirasçılara geçer.

68- Sivas ilinde yetiştirilen ve dünyaca ün kazanmış köpek cinsi nedir?

Kangal

69- ‘Yüksek Mahkemeler’ hangileridir?

 Anayasa Mahkemesi

 Yargıtay

 Danıştay

 Uyuşmazlık Mahkemesi

70- ‘Meşru Müdafaa’ nedir?

Meşru müdafaa, yasal savunma veya meşru savunma; uğranılan bir saldırı karşısında kişinin kendisini veya bir başkasını koruması. Saldırıyı durdurmak veya saldırının etkilerini azaltmak amacıyla orantılı güç ile gerçekleştirilen karşı saldırı da meşru müdafaaya dahildir. Örneğin üzerine silahla ateş açılan bir kişinin, kendi silahını kullanarak saldırganı etkisiz hale getirmek için ateşle karşılık vermesi meşru müdafaa kapsamındadır; ancak yumrukla saldıran bir kişiye ateşli silah ile karşılık vermek, orantısız güç kapsamındadır ve meşru müdafaa değildir.

71- Ülkemizin nüfus miktarı ve nüfus yoğunluğu en fazla olan coğrafi bölgesi hangisidir?

Marmara Bölgesi

72- Haritalarda denizler ve göller hangi renk ile gösterilir?

Mavi

73- Cumhurbaşkanı forsunda kaç yıldız vardır?

—16—

74- ‘Hacı Bektaş Şenlikleri’ hangi ilimizde yapılmaktadır?

Nevşehir

75- Osmanlı Devletinin kuruluş tarihini söyleyiniz?

1299

76- Cumhurbaşkanı görev yapmadığı durumlarda yerine kim vekâlet eder?

TBMM Başkanı

77- OHAL nedir?

Olağanüstü hal (OHAL), ülkelerde doğal afet, tehlikeli salgın hastalıklar, kamu düzeninin ciddi şekilde bozulması, temel hak ve özgürlüklerin ortadan kaldırılması ve ağır ekonomik kriz gibi durumların oluşmasıyla bu sorunların düzeltilmesi için ilan edilen ve uygulanacak hükümleri belirleyen kararlar tümüdür.

78- Sıkıyönetim Kararını kimler verir süresi ne kadardır?

Cumhurbaşkanlığında toplanan Bakanlar Kurulu. Milli güvenlik kurulunun da görüşünü aldıktan sonra süresi 6 ayı aşmamak üzere yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde sıkıyönetim ilan edilebilir. Karar resmi gazetede yayınlanır.

79- Hukukun kuralları açısından ‘Zamanaşımı’nı izah ediniz?

Zamanaşımı hukuk kurallarının kişilere tanıdığı hakların, getirdiği yaptırımların yine hukuk kuralları ile belirlenen süreleri aşmasıdır. Bir diğer deyişle bir hak hukuk kuralında öngörülen sürede kullanılmadığında hukuk düzeninde birtakım sonuçlar doğmaktadır. Zamanaşımı, hak düşürücü süre bu sürelerdendir.

80- Ülkemizin yüzölçümü en büyük ikinci gölü hangisidir?

Tuz Gölü

Polislik Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

 
YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

 1. Serhat Akkaş izmir pmyo dedi ki:

  Bende de gilbert sendromu var hayvancılıkla uğraşıyorum günde 3 saat istirahat etme imkanım oluyor traktör v.s yok 50 civarı hayvan var bağlı duruyor hepsi ve el arabasıyla sürekli ters çekiyorum saatlerce ağır kaldırmak zorunda kalıyorum bilirubin değerleri 4 4.50 civarı artıyor ama normal koşmada yürümede daha rahat hissediyorum mülakat ta komisyon bana yardımcı olur mu? Bunları söylemeyeceğim komisyona direkt eleme olur diyorlar izmir beydağ’ dan başvuru yapmıştım 😐işimiz zor Allah yardımcımız olsun spora da çalışıyorum 46sn de tamamlıyorum Durumumdan dolayı komisyonun faydası olurmu?

  1. Admin dedi ki:

   Kardeşim komisyonun takdiri

  2. Derya dedi ki:

   Önlisans mezunuyum. Açıktan üniversite okurken pomem e başvuru yapabilir miyim

 2. Gülcan dedi ki:

  Merhaba ben önlisnas okuyorum son derslerim kaldı yaz okuluna bıraktığım dört dersim var kpss ye giricem taban puanı aldığımda pomeme girebilmek için mezun olmak şart mı yoksa birkaç dersim varken de pomeme girebilirmiyim

  1. Admin dedi ki:

   POMEM alımalrında mezun olma şartı vardır

error: Content is protected !!