Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah Tamir Yeri Açmak isteyen arkadaşlar için bu yazımızda Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır? hakkında bilgiler vereceğiz.

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı Nasıl Alınır?

Silah Tamir Yeri Açma belgesi Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan Özel Güvenlik Daire Başkanlığı tarafından yapılan sınavda başarı olanlara verilmektedir.

Açılan sınavları https://www.egm.gov.tr/ozelguvenlik adresinden takip edebilirsiniz.

  • Silah Tamir Yeri Açma sınavı 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlardan ilki yazılı sınav ikincisi uygulamalı sonuncusu da mülakat sınavdır.
  • Sınav merkezi Ankara’dır.

Ateşli ve ateşsiz silahları tamir yeri ve bu yere bağlı şube açma izni, mahalli kolluk tarafından yapılacak tahkikattan sonra tamir yerinin açılacağı yer valiliğince verilebilir.

Silah tamirhanesi ve şubesini açma izninin verilebilmesi için;

a) Silah tamirhanesi ve şubesini açmak isteyenlerin, 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması ve Bakanlıkça oluşturulan yetkili uzman komisyon tarafından yapılacak mesleki yeterlilik sınavını kazanmış olması,

b) Açılması istenilen tamirhanenin ve şubesinin meskun mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ve uygun fiziki şartları taşıması,

c) Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16 ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması, şartları aranır.

Bu Yönetmelik hükümlerine göre istenen belgelerin valiliğe ibraz edilmesi halinde ek-13’te yer alan Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı düzenlenir.

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatları beş yıl geçerli olup, gerekli şartların varlığı halinde her beş yılda bir valilikçe yenilenebilir. Geçerlilik süresi sona eren ruhsatın yenilenmesi için yapılacak yazılı tebligata rağmen idarece kabul edilebilir zorunlu bir mazereti bulunmadığı halde, en geç üç ay içinde müracaat etmeyenler, ruhsatları yenileninceye kadar valilikçe faaliyetten menedilirler.

Silah tamirhaneleri ve şubelerinin denetimi valilikçe yapılır. İkinci fıkrada belirtilen şartlarda eksiklik bulunduğunun tespiti halinde, yeterli süre verilerek eksikliklerin tamamlanması hususu ilgiliye tebliğ edilir. Tebligat tarihinden itibaren verilen süre içinde eksiklikler giderilmezse silah tamirhanesi valilik tarafından re’sen geçici veya
sürekli olarak kapatılabilir.

Silah Tamir Yeri Açma Ruhsatı alan kişilerin, irtibat büroları açmalarına büronun açılacağı yer valiliğince izin verilebilir. Açılan irtibat bürolarında sadece tamir yerine gönderilecek veya sahiplerine teslim edilecek silahların geçici olarak çelik kasalarda muhafazası yapılır. Silah muhafazası için uygun yer ve çelik kasası bulunmayan yerlere
irtibat bürosu açma izni verilmez.

İrtibat bürolarıyla silah tamir yeri arasında silah nakil işinde çalıştırılacak kişilerin de ikinci fıkranın (c) bendindeki şartları taşımaları gerekir. Bunlardan, silah nakil işinde çalışanlara valilikçe, bu işte çalıştığı sürece ve en fazla beş yıl geçerli (Ek-6)’daki Silah Nakil Belgesi verilebilir. Silah Nakil Belgesi, tamir yeri ile irtibat büroları arasındaki güzergahta ve silahların güvenli bir şekilde ambalajlanmış olarak valiz, çanta, sandık vb.içinde muhafazalı bir şekilde nakli için geçerli olup, aksine hareket edenlerin silah nakil belgeleri valilikçe iptal edilir.

YAZILI SINAV VE İTİRAZ

Yazılı sınav Ankara ilinde yapılacaktır.

Yazılı sınavda 50 adet soru sorulacaktır. Sınav süresi 90 dakikadır. Her soru 2 puan olup, yanlış doğruyu götürmeyecektir.

Yazılı sınav (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

Yazılı sınav sonuçlarına itirazlar, sınav sonuçlarının açıklanmasından itibaren 24 saat içerisinde dilekçe ile Sınav Kuruluna (Sınav Değerlendirme Komisyonuna) yapılır. Sonuç en geç 24 saat içerisinde açıklanır. Kurulun itirazla ilgili aldığı karar kesindir.

Sınav ile ilgili Özel Güvenlik Daire Başkanlığının egm.gov.tr/ozelguvenlik internet sitesinden ilan edilecek tüm işlemler Ar-Ge ve Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü tarafından yerine getirilecektir.

Yazılı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını, en az bir adet siyah ve yumuşak uçlu kurşun kalem, leke bırakmayan silgi ve kalemtıraş bulundurmak zorundadır.

UYGULAMALI SINAV

Yazılı sınavda başarılı olanlar, istedikleri belge sınıfına giren işleri yapmak için yeterli bilgi ve beceriye sahip olup olmadıklarının değerlendirilmesi amacıyla sınav kurulunca mülakat sınavına tabi tutulacaktır.

Uygulamalı sınav için adaylar yanlarında sınav giriş belgesinin aslını, üzerinde T.C. Kimlik Numaraları bulunan nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaporttan birinin aslını bulundurmak zorundadır.

Ruhsatlı bile olsa yanında ateşli silah veya kesici, delici yaralayıcı alet bulunduranlar sınava alınmayacaktır.

Herhangi bir meslek grubuna ait üniforma vb. kıyafetle gelen adaylar sınava alınmayacaktır.

Mülakat sınavı (100) puan üzerinden değerlendirilir. Adayların sınavdan en az (60) puan almaları gerekir.

Adayların, mülakat sınavına itiraz hakkı yoktur.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.