2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu

2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu

Jandarma Sahil Güvenlik Adayları bu yazımızda sizlere 2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu hakkında bilgiler vereceğiz.

2020 Yılı Sahil Güvenlik Kadın – Erkek Subay Alımı İlanı Yayımlandı. Başvuru Kılavuzu

Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına aşağıda belirtilen branşlarda muvazzaf/sözleşmeli erkek ve kadın subay temini yapılacaktır.

NOT-1: Yukarıda belirtilen kontenjanların; Sahil Güvenlik (Güverte) (erkek/kadın) için (1 asıl), Sahil Güvenlik (Makine) (erkek/kadın) için (1 asıl), Sahil Güvenlik İkmal/Mühendis (erkek/kadın) için (1 asıl), Sahil Güvenlik (Pilot) (erkek/kadın) için (1 asıl) kontenjan Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları kontenjanı olarak uygulanacaktır. Şehit ve malul eş ve çocukları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjan; branşına ve cinsiyetine göre normal aday kontenjanına aktarılacaktır.

NOT-2: Sahil Güvenlik Mühendis ve İkmal branşları için erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenmemiştir. Adayların değerlendirilmeleri cinsiyete bakılmaksızın tüm kontenjan üzerinden yapılacaktır.

NOT-3: Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için lisans programlarına göre belirlenen asil veya yedek kontenjanların tamamlanamaması durumunda eksik kalan asıl veya yedek kontenjan; öncelikle pilotaj-Uçak Bakım branşına, buna rağmen kontenjanın doldurulamaması durumunda ise diğer Sahil Güvenlik Pilot branşları arasında YDS/İNG. Puanı en yüksek adaydan başlanarak kontenjan aktarılabilecektir.

NOT-4: Sahil Güvenlik (İkmal) branşı için lisans programlarına göre belirlenen asil veya yedek kontenjanların doldurulamaması durumunda eksik kalan asıl veya yedek kontenjan; sırasıyla
Mütercim-Tercümanlık (İngilizce)/Çeviribilim (İngilizce), Uluslararası İlişkiler ve Lojistik/Lojistik Yönetimi/Maliye lisans program kontenjanlarına aktarılabilecektir.

NOT-5: Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirlenen branşlar için; erkek veya kadın aday asıl veya yedek kontenjanlarının doldurulamaması durumunda; eksik kalan asıl veya yedek
kontenjanlar diğerine aktarılabilecektir.

NOT-6: Sahil Güvenlik Mühendis, ikmal ve Pilot branşları için belirlenen kontenjanların doldurulamaması durumunda, eksik kalan kontenjanlar Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşına aktarılabilecektir.

NOT-7: Sahil Güvenlik (Güverte) veya Sahil Güvenlik (Makine) branşları için belirlenen asıl veya yedek kontenjanın doldurulamaması durumunda, eksik kalan asıl veya yedek kontenjan
diğerine aktarılabilecektir.

NOT-8: Sahil Güvenlik (Güverte) ve Sahil Güvenlik (Makine) branşları için belirlenen toplam kontenjanın doldurulamaması durumunda eksik kalan kontenjan Sahil Güvenlik Komutanlığının belirleyeceği branş kontenjanına aktarılabilecektir.

NOT-9: Sahil Güvenlik (Pilot) branşı için CASA Pilot Subay Temel Kursu/Helikopter Pilot Subay Temel Kursunun herhangi bir aşamasında başarısız olan adaylar, Sahil Güvenlik Komutanlığınca uygun görülecek başka bir branşta istihdam edilecektir.

NOT-10: Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar, YÖK tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini sisteme yüklemek sureti ile başvuru yapabilir. Adaylar denklik/eşdeğerlilik belgelerini sisteme yüklemek zorundadır.

NOT-11: Adayların en son mezun olabilecekleri ve mezuniyet belgesini ibraz edecekleri geçici kayıt tarihi 04 Ağustos 2020’dir.

Başvuru Şartları 

(1) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

(2) Temini yapılacak 1’inci maddedeki tabloda belirtilen öğrenim programlardan mezun olmak veya geçici kayıt tarihine (04 Ağustos 2020) kadar mezun olabilecek durumda olmak,

(3) Öğrenimlerini yurtdışında bitirenlerin diplomalarının yurtiçinde geçerli olduğunu belirten Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) onaylanmış denklik belgeleri bulunmak ve sisteme yüklemek,

(4) Temini yapılacak branşlar için kaynak gösterilen bölümlere denk bölümlerden mezun olanlar için YÖK veya ilgili kurum tarafından verilen denklik/eşdeğerlilik belgesini almış olmak ve sisteme yüklemek,

(5) KPSS ve ALES puanı şartı aranan branşlar için; 2018-2019 yılında yapılan KPSS sınavında Genel Kültür ve Genel Yetenek (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak ve ALES (Eşit Ağırlık Puan Türü) sınavlarının birinden en az 60 almış olmak, şehit ve vazife malulü eş ve çocukları için bu puanın en az %80’ini almış olmak,

(6) YDS puanı şartı aranan pilot ve ikmal branşı için; 2018-2019 yılında yapılan YDS sınavlarından ikmal branşı için en az 85 ve pilot branşı için en az 50 puan almış olmak,

(7) 01 Ocak 2020 tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1993 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir.),

(b) Lisansüstü öğrenimini tamamlamış olanlar için 32 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1988 ve sonra doğanlar başvurabileceklerdir. Lisansüstü öğrenimine devam eden- adaylardan 27 yaşından büyük olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.),

(8) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,

(9) TSK, J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak ve “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay olur” kararlı sağlık raporu almak (Güverte, Makine ve Pilot için Sağlık Yeteneği Yönetmeliği EK-D değerlendirme çizelgesinde (1) Numaralı Subay ve Astsubay Adayları Değerlendirme Sütununa göre “Muvazzaf/Sözleşmeli Subay olur” raporu almak), bu rapora ilave olarak; Güverte ve Makine branşları için Gemiadamları Sağlık Yönergesinde belirtilen “Gemiadamı Olur’’ kararlı sağlık Raporunu almak, Sahil Güvenlik
(Pilot) branşı için ayrıca “Uçucu Yetiştirmeye Elverişlidir” kararlı sağlık Raporunu almak,

(10) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adlî veya idarî soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idarî yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm
giymemiş olmak,

(11) 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, adayın kendisi ve evli ise eşi; kasten işlenen bir suçtan dolayı hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına mahkûm olmamak, affa uğramış veya hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık veya cinsel dokunulmazlığa karşı suçlardan dolayı mahkûm olmamak veya bu suçlardan dolayı devam etmekte olan bir soruşturma veya kovuşturma bulunmamak veya kovuşturması uzlaşma ile neticelenmemiş olmak,

(12) Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik, ahlaki nedenlerle çıkarılmamış olmak,

(13) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,

(14) Kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakılmış olmamak,

(15) Sağlık Yönetmeliği hükümleri nedeniyle ilişiği kesilenler ile ASEM’de halen eğitim gören ve aynı başvuru döneminde SUEM’e geçiş yapmak isteyenler hariç olmak üzere, herhangi bir nedenle askeri okullardan, emniyet teşkilatına bağlı okullar ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Eğitim Kurumlarından ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak veya bu okulların yeterlilik sınavından
başarısız olmamak, sivil okullardan çıkarılmamış olmak,

(16) Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş veya sözleşmeli erbaş/er olarak
görevli iken ayrılmamış veya çıkarılmamış olmak,

(17) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş, katılmamış olmak,

(18) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye olmadığına dair beyan sunmak,

(19) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

(20) Hamile olmamak,

(21) Geçici kayıt kabul tarihinde (04 Ağustos 2020) askerlikle ilişkisi bulunmamak,

NOT: Adayların yukarıda belirtilen şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilir.

BAŞVURU KILAVUZUNU İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Ücretinin Yatırılması

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Fiziki Yeterlilik Şartları Boy-Kilo Tablosu

Sahil Güvenlik Muvazzaf /Sözleşmeli Subay Sınav Aşamaları – Mülakat – Parkur

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Nasıl Gidilir?

Asker Mobil Uygulamasını Telefonunuza indirerek ve Sosyal Medya üzerinde bizleri takip ederek güncel ilanlardan ve Gelişmelerden ücretsiz haberdar olabilirsiniz.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

error: Content is protected !!