2021 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamaları -Tüm Aşamalar

2021 Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamaları -Tüm Aşamalar

Astsubay Adayları bu yazımda Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamaları -Tüm Aşamalar sorusunu cevaplamaya çalışacağım.

Dış Kaynaktan Muvazzaf Astsubay Seçim Aşamaları -Tüm Aşamalar

Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar

Adayların ilan edilen tarih ve saatte, sınav merkezinde hazır bulunmaları, hak kaybı yaşamamaları açısından önem taşımaktadır.

(2)   Başvurusu kabul edilen adayların seçim faaliyetleri [Genel Kültür Sınavı, Evrak Kontrol, Fiziki Değerlendirme, Kişilik Değerlendirme Testi, FYT, Türkçe ve İngilizce Okuma Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları için) ve Mülakat Sınavı] duyurulacak tarihler arasında MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında (Mamak/ANKARA), Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Bando Sınıfı İçin) Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığında (ANKARA), Psikomotor Testi (Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları için) ve Yüzme Testleri ise [Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel-AKİP Astsubayları) sınıfı için] MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığında (ANKARA) icra edilecektir. MSB tarafından ihtiyaç duyulması halinde seçim aşamalarına ilişkin faaliyet takviminde değişiklik yapılabilecektir. Değişiklik olması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır.

(3)  Kişilik Değerlendirme Testi hariç olmak üzere, adaylar sıradaki seçim aşamasında başarılı olmak veya kabul edilmek şartıyla bir sonraki seçim aşamasına katılabilir. Sıradaki seçim aşamasında başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaylar bir sonraki seçim aşamasına katılamaz ve adaylığı sonlandırılır. Herhangi bir seçim aşamasının nihai kararı/sonucunda başarılı olamayan veya kabul edilmeyen adaya ilave hak verilmez.

Seçim aşamasında adayların tabi olacakları aşamalar ve sınavlar:

(1)  Genel  Kültür Sınavı: Bando sınıfı için başvuruda bulunacak adaylar MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında, aşağıdaki tabloda belirtilen konu başlıkları ve soru miktarlarından oluşan Genel  Kültür Sınavına tabi tutulacaktır:

Genel kültür sınavı çoktan seçmeli 50 sorudan oluşmaktadır. Her soru 2 puan olup, yanlış cevap doğru cevabı götürmeyecektir. Sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sınavdan en az 50 puan ve üzerinde puan alan aday başarılı kabul edilecektir.

Evrak Kontrol Faaliyeti (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı) :

Her aday için bir gün şeklinde yapılacaktır. Adayların Evrak Kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak Kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrağını aynı gün saat 14.00’a kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecek, tamamlayamayanların adaylıkları sonlandırılacaktır.

Fiziki Değerlendirme (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):

Evrak Kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün Fiziki Değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların TABLO-2’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

Kişilik Değerlendirme Testi (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı):           

Evrak Kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi, nota tahvil edilmeyecek olup Mülakat Sınavına kanaat oluşturma maksatlıdır.

Fiziki Yeterlilik Testi (FYT): (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı/Kara Harp Okulu K.lığı)

(a)        Evrak Kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen ve Kara, Deniz, Hava Kuvvetlerini tercih eden adaylar mekik, şınav ve 1500m. koşu branşlarında değerlendirilecektir.

Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel-AKİP Astsubayı) adayları ilave olarak barfiks ve yüzme (150m. Suüstü Yüzmesi) testine alınacaklardır. Yapılacak değerlendirmeye esas FYT standartları TABLO-3’dedir. Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) başvurusu bulunan adaylar FYT sınavlarında başarılı olmaları durumunda MSÜ Kara Harp Okulu Komutanlığında ilave yüzme testine tabi tutulacaktır. İlave yapılacak yüzme testine ilişkin puan tablosu TABLO-3’dedir. Değerlendirme ve itirazlar aşağıdaki esaslara göre yapılacaktır.

(b)       Adaylar her branştan en az 10 puan (kadın adaylar şınavdan en az 9 puan) almak zorundadır, puan limitleri TABLO-3’de olduğu gibidir. Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP) adaylarına tüm branşlar için minimum geçer not TABLO-3’de belirtildiği şekilde uygulanacak olup herhangi bir bölümden asgari kriteri sağlayamayan aday başarısız sayılacaktır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği TABLO-8’dedir.) Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği TABLO-9’dadır) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

(ç) Adayların FYT notu, sınava girdiği branşlardan elde edilen puanların toplamının sınava girdiği branş sayısına bölünmesiyle elde edilir

(d) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor şortu, spor ayakkabısı, spor çorabı, mayo, havlu, bone vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(6)   Türkçe ve İngilizce Okuma Testi [Hava Trafik ve Kontrol İhbar Sınıfları İçin (MEBS Okl. ve Eğt.Mrk.K.lığı)]: Adaylara Hv.K.K.lığınca belirlenecek Türkçe ve İngilizce metinler okutulacak, sınav sonucunda adaylar başarılı veya başarısız şeklinde değerlendirilecek, başarısız olan adayların, bu sınıflar için adaylıkları sonlandırılarak adaya tebliğ edilecek, varsa diğer kuvvet, sınıf veya branşlar için adaylıkları devam ettirilecektir. Türkçe ve İngilizce Okuma Test sonucu Aday Değerlendirme Puanına etki etmeyecektir. Türkçe ve İngilizce Okuma Testine itiraz hakkı yoktur.

Psikomotor Testi [Hava Trafik ve Kontrol İhbar sınıfları için (MSÜ Kara Harp Okulu K.lığı)]:

(a)           Türkçe ve İngilizce Okuma Testinden başarılı olan Hava Trafik ve Kontrol İhbar sınıfı adayların, dikkat ve tepki hızını değerlendirmek, algılama hızı, durumsal farkındalık, seçici dikkat ve benzeri yeteneklerini ölçmek amacıyla bilgisayar ortamında uygulanacak sınavdır.

Aday Değerlendirme Puanına etki etmeyecek, sonuçlar adaylara başarılı ve başarısız şeklinde tebliğ edilecektir.

(b)   Tam puan 160 olup baraj puanı olarak belirlenen 88 ve üzerinde puan alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Psikomotor testi sonucuna itiraz hakkı yoktur.

Yüzme Testi [Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfı için ( MSÜ Kara Harp Okulu K.lığı)]:

Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel/AKİP Astsubayları) sınıfına başvuruda bulunan adaylar FYT ve Mülakat Sınavında başarılı olmaları durumunda 150 m. su üstü yüzmesi testine tabi tutulacaktır. Bu nedenle başvuracak adayların çok iyi derecede yüzme biliyor olmaları gerekmektedir.

Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı [Bando Sınıfı İçin (Hv.K.K. Bando ve Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA)]:

 (a)   Bando sınıfına başvuran adaylar fiziki yeterlilik sınavında başarılı olmasını müteakip Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına alınacaktır. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına katılmaya hak kazanan adaylar piyano ve vurmalı çalgılar hariç kendi enstrümanlarını yanlarında getirecektir.

(b) Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Komisyonu adayları 100 tam puan üzerinden değerlendirecek, 60 puan ve üstü alanlar başarılı kabul edilecektir. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı Hv.K.K. Bando Merasim K.lığında (Kirazlıdere/ANKARA) icra edilecektir. Müzik Yeterlilik Sınavına girmek istemeyen adaylardan bu durumu beyan eden feragatname dilekçesi alınacaktır.

 (c)     Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına ilişkin uygulama kriterleri TABLO-4’dedir.

Mülakat Sınavı (MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığı): 

(a)        Önceki seçim aşamalarının tamamından başarılı olan adaylar Mülakat (Sözlü) Sınavına katılacaktır.

(b)       Adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(c)        Mülakat komisyonu tarafından, görüşme yoluyla adayın; gelişime açıklığı, genel kültürü, söylenenleri doğru anlama, konuşma ve ifade etme becerisi, düşünceleri arasındaki tutarlılığı, ikna gücü, çok yönlü düşünme yeteneği, kendine güveni, heyecan durumu, davranışlarındaki denge, mesleğe yönelik istekliliği, psikolojik yapısı, Türkçe’yi kusursuz konuşması, dilinde kekemelik, pelteklik ve tutukluk olmaması değerlendirilmektedir.

(ç)        Mülakat Komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Sağlık Muayenesi:

 (a)        Fiziki Yeterlilik Testi ve Mülakat Sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’nde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından yaptıkları Kuvvet ve sınıf tercihlerine istinaden (Muharip Sınıf İçin Düzenlenen) “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur”; (Yardımcı Sınıf İçin Düzenlenen) “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Astsubay Olur” kararlı sağlık raporunu almak amacıyla, yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir. Ayrıca;

(b)        Deniz piyade sınıfı astsubay adaylarının sevk edilecekleri hastanelerden Komando olur, Paraşütle atlar kararlı sağlık raporu almaları gerekmektedir.

(c)          U/H Teknisyeni sınıfı astsubay adayları sevk edilecekleri hastanelerden TSK, J.Gn.K.lığı ve SGK.lığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği Madde 64 gereği “Kategori-2 Hava Araçlarında Görevli Olarak Uçar kararlı sağlık raporu alacaktır.

(ç) Hava Piyade (Personel Kurtarma/Arama Kurtarma ihtisaslı Personel AKİP Astsubayları) sınıfı adaylarGörevli olarak uçar, Paraşütle Atlar ve Kurbağaadam olur” kararlı sağlık raporu alacaktır.

(d)       Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(e)        Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç üç iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç beş iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmî tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(f)        Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(g) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 45 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Millî Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.

(ğ) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; aday itiraz dilekçesi ile birlikte, o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın Engelli Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarına sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(h) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(ı) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemleri takibinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a)        Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanında getirdikleri bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu
(TABLO-10’dadır) elden görevli personele teslim edeceklerdir.

 (b)       Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(c)        Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(ç)        Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(d)       Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olması gerekmektedir.

YORUMLAR

  1. FoarwenJ dedi ki:

    Bazı erken çağırılanlara soruyoruz mülakat için 2 hafta sonraya tarih vermişler burda okuyoruz 2.gün mülakat var hangisi doğru?

    1. Admin dedi ki:

      personel temin merkezini arayarak bilgi alabilirsiniz