İcra Katipliği Sözlü Mülakat Sınav Soruları ve Cevapları

İcra Katipliği Sözlü Mülakat Sınav Soruları ve Cevapları

İcra Katipliği için başvuru yapan adaylar için İcra Katipliği Sözlü Mülakat Sınavı Soruları ve Cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Sorular geldikçe ve buldukça ekleme yapacağız.

İcra Katipliği Sözlü Mülakat Sınavı Soruları ve Cevapları

ADLİ TERİMLER

Adli sicil kaydı: Kesinleşmiş mahkumiyet kararlarını gösterir kayıt.

Aleniyet: Açıklık, izlenebilirlik.

Ara karar: Son hüküm olmayıp hükme giden yolda verilen ara, yardımcı kararlar.

Arama (Adli arama): Hâkim kararı ile yapılan ev ve işyeri araması.

Arama (Önleme araması): Suçun işlenmeden önceki aşamasında idarece yürütülen arama biçimi. Ayırma (Davaların ayrılması): Fiili ya da hukuki bağlantısı olmayan veya birisi hakkında verilecek kararın diğer davayı etkilemeyeceği durumlarda davaların ayrılarak yürütülmesi.

Bağlantı (Davalar arası): İrtibat, bir dava hakkında verilecek karar diğerini etkileyebilecek durumda olması.

Beraat: Suçlu bulunmama hali, başlangıçtan beri kirlenmemiş olma.

Bihakkın (Tahliye): Şart olmaksızın, hakkıyla cezasını çekmiş, tüketmiş olma.

Bilirkişi (Ehl – i vukuf): Alanında görüşüne başvurulacak kadar uzman.

Birleştirme (Davaların birleştirilmesi): Aralarında bağlantı olan, biri hakkında verilecek kararın diğer dava sonucu etkileyecek olması durumunda her iki davanın birlikte yürütülmesi.

Bono: Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen, alacağın miktarını, borçlusunu ve ödenme zamanını gösteren belge. Butlan: Hukuki işlemin hiç doğmamış sayılması, yok sayılması.

Cebri icra: Zorla yerine getirme.

Celse: Oturum, duruşma.

Ceza fişi: Kesinleşen kararların türü ve miktarına ilişkin adli sicil (sabıka) kayıtlarına işlemek üzere düzenlenen ve adli sicile sevkedilen evrak.

Ciranta: Bir senedi ciro eden kimse.

Ciro: Bir senet veya havalenin alacaklı tarafından diğeri namına çevrilmesi ile üzerine buna dair şerh verilmesi.

Çağrı kâğıdı: Cumhuriyet Savcılığı aşamasında dinlenmesi gereken şüpheli, mağdur ve tanıkların gelmesini isteyen kağıt.

Daimi arama: Faili bulunamayan suçların araştırıldıkları dosyalara verilen isim.

Davanâme: Cumhuriyet savcısının konuyu ilgilendiren ancak ceza davası niteliği taşımadığı için hukuk mahkemelerinde görülecek olan davayı açtığı belge.

Açıklama: Özellikle mahkemeler, genel olarak da adliyelerin günlük işleyişinde sıkça kullanılan hukuki terimlerden bir kısmı kitabın daha kolay anlaşılması amacıyla listelenerek kısaca açıklanmaya çalışılmıştır. Terimlerin açıklamaları Türk Dil Kurumu güncel türkçe sözlük ve çeşitli hukuk sözlüklerinden yararlanılarak hazırlanmıştır.

Davanın kabulü: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen kabul eden hukuk mahkemesi sonuç kararları.

Davanın reddi: Dava dilekçesindeki istemi bütünü ile veya kısmen reddeden hukuk mahkemesi sonuç kararları.

Davetiye: Duruşmaya çağrı kağıdı.

Davetname: Çağırmaya yetkili makamların kişinin hazır olması bakımından çıkarılan çağrı kağıdı.

Delil: Bir vakıanın varlığını ortaya koyan vasıta, işaret.

Denetimli serbestlik: Cezaevine girmeksizin, dışarıda bazı kurallara uyma zorunluluğu.

Disiplin hapsi: Yargılama sürecinde düzen bozuculara karşı , temyizi ve itirazı kabil olmayan, şartla tahliyesi bulunmayan 4 günü geçmeyen uslandırma amaçlı bir hapis türü.

Düplizk: Davanın replik (cevaba cevap) yazısına karşı davalının vermiş olduğu cevap; ikinci cevap.

Düşme kararı: Yürüme şartını kaybeden davaların görülemeyeceğine ve sükutuna ilişkin karar.

El koyma: Suça konu veya delil niteliği olan eşya ve malın Cumhuriyet Savcılığı ve mahkeme aşamasında alıkonulması.

Emanet: Alıkonulan eşya,mal veya paranın yargı kararı kesinleşinceye kadar adliyede, Cumhuriyet Savcılığı bünyesinde bir deftere konularak muhafazası.

Emanet memuru: Emanet eşya işleri ile uğraşan memur.

Fail: Hareketi gerçekleştiren kişi (özne), suçu işleyen.

Faili meçhul: Kim tarafından işlendiği bilinmeyen hadiseler.

Fezleke: Hülasa netice yazısı (soruşturma evrakının özeti), özel anlamıyla ağır ceza mahkemesinin bulunmadığı ilçelerde meydana gelen olayların, ağır ceza mahkemesi görev alanına girdiğinde, bütün deliler toplanarak merkez Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilen iddianame öncesi sonuç yazısı.

Gaip: Yokluğu farz edilen kişi, bulunduğu yer bilinmeyen, yurt dışında olup da getirilemeyen veya getirilmesi uygun olmayan kişi.

Gerekçeli karar: Duruşma bitiminde verilen son kısa hükmün gerektirici sebeplerini içeren mahkeme kararı.

Görev: Kanunla tespit edilen ve bir mahkemenin yargılama alanını gösteren terim.

Gözaltı: Ortaya çıktığı düşünülen bir suçun araştırılması, delillerin karartılmasının engellenmesi ve kişinin sorgusu için şüphelinin savcı talimatı ile; kanunda belirtilen sürece alıkonulması.

Haciz: Alacaklının talebi ve yasal koşulların oluşması halinde borçlunun malları üzerine satılamaz şerhinin konulması ve gerekirse malın yed – i emine teslimini gösteren hukuki tanım.

Hak düşürücü süre: Var olan bir hakkın kullanılmaması halinde belirli bir süre sonunda bu kullanım hakkını düşüren süre.

Hak ehliyeti: Hukuki işlem yapabilme ehliyeti, alacak sahibi olma, borçlanabilme yeteneği.

Hâkimin reddi: Yasada yazılı nedenlerle davaya bakması adaletin yerine getirilmesini engelleyeceği düşünülen hâkimin davaya bakmamasını talep etme.

Hakkın kötüye kullanılması: Hukukun korumadığı hak kullanma biçimi.

Haksız fiil: Hukukun korumadığı, hakka dayanmayan fiil.

Hapsen tazyik: Hapisle zorlama, hukuka aykırı hareket edeni uslandırma, hukuka uymaya zorlama hapsi.

Harç: Resmi bir muamele başvurusu yapılırken ödenmesi gereken yasal meblağ.

Harç tahsil müzekkeresi: Kesinleşen kararlara ilişkin harçların tahsili için maliyeye yazılan yazı kağıdına verilen ad.

Heyet: Üç veya daha fazla hâkimin bir arada çalışması.

Hukuki ihtilaf: İçerisinde suç barındırmayan, ceza soruşturmasına konu olmayan çekişme.

Hukuki işlem: Yasadan kaynaklanan ve hukuk alanında sonuç doğuran işlemler.

Hükmen tutuklu (Hüküm özlü): Hakkında ilk derece mahkemesinin mahkumiyet kararı verdiği ve tutuk halinin devamına hükmettiği kişinin hukuki durumu.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması: Sanık hakkında 2 yıl ve daha az mahkumiyet söz konusu olduğunda ve yasal şartlar çerçevesinde; verilen kararı açıklamadan sonuç doğurmayacak bir alana terk etme.

Hüküm fıkrası: Son kararın yer aldığı duruşma sonu yazılan bölüm.

İcra: Kanunen yükümlü olan tarafça yerine getirmesi gereken bir edimin veya hareketin yerine getirilmemesi halinde; devlet gücü ile yerine getirilmesi.

İddianame: Şüpheli hakkında mahkemeye sunulan ve cezalandırma talebini içeren Cumhuriyet Savcılığı yazısı.

İflas: Borçların ödenememesi hali.

İhzar (Zorla getirme): Kolluk gücü ile mahkemeye zorla getirme.

İlam: Kesinleşmiş ve yerine getirilmesi gereken mahkeme kararı.

İncelenmeksizin ret: Esas incelemeye konu olamayacak başvurunun usuli yoldan reddi.

İnfazın ertelenmesi: Belirli mahkumiyetlerin infazının, geçerli mazeret ve koşulların varlığı halinde ileriye tehiri.

İptal: Hukuki işlemin geçersizliğinin tespiti.

İsticvap: Bir tarafın kendi aleyhine olan belli bir (veya birkaç) vakıa hakkında mahkeme tarafından sorguya çekilmesi.

İstinabe: Mahkeme mahallinde bulunmayan ve mahkemece dinlenmesi gereken kişinin, yargılayan mahkemenin talebi ile oturduğu yer mahkemesince dinlenmesi.

İştirak: Bir fiile birden çok kişinin katılımı.

İtiraz: Yapılan bir hukuki işleme veyahut verilen bir karara karşı; kanunun gösterdiği şekilde ikinci bir kez inceleme istemi.

İzalei şüyu (Ortaklığın giderilmesi): İştirak halindeki mülkiyetin paylaştırıması işlemi.

Kalem: Mahkemeler ve Cumhuriyet savcılıklarının yazı işlerini yürüten birimi.

Kambiyo senedi: Yasaca ayrıcalıklı korunan senet türü.

Kamu düzeni: Yasaların öngördüğü ve toplumun genelini ilgilendiren uyum hali.

Kamu yararı: Toplumun geneline ve düzene yansıyan yarar.

Kanun yararına temyiz (Yazılı emir): Hukuka aykırı bir sonuç doğuran ancak Yargıtay incelemesinden geçmeksizin kesinleşen hükümlerle ilgili olarak Adalet Bakanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başvurulan bir kanun yoludur, amacı ise yanlış hukuki kararların yerleşmesini ve örnek alınmasını engellemektir.

Karar düzeltme: Yargıtay ilgili dairesinin bozma veya onama kararından sonra; açık bir hukuka aykırılık görüldüğünde son kez aynı daireden kararını tekrar gözden geçirmesine ilişkin istemin kabulü.

Kararın tavzihi / açıklanması: Verilen kararda belirsiz hususların kararı veren merci tarafından açıklığa kavuşturulması.

Katılan (Müdahil): Davada taraf olan ve yasanın dava taraflarına verdiği hakları kullanan kişi.

Kayıt tashihi / düzeltmesi: Herhangi bir resmi kayıttaki yanlışlığın mahkeme yoluyla düzeltilmesi.

Kesinleştirme: Hukuki yolları tüketen bir yargı kararının sonuç doğurması için mahkemece düşülen şerh.

Kısa karar: Duruşma sonrası verilen ve henüz gerekçesi yazılmayan karar.

Kolluk: Güvenlik birimleri.

Komisyon (Adli Yargı Adalet Komisyonu): Ağır ceza mahkemesi bulunan yerlerde teşkilatlanan, başkanı Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu (HSYK)nca atanan, bir üyesi Başsavcı, diğer üyesi ise yine HSYK’ca belirlenen, personel işlerini yürüten kurul.

Konkordato: Dürüst borçlunun önerip de en az üçte iki alacaklısının kabulü ve ticaret mahkemesinin onaması ile ortaya çıkan bir anlaşmayla, alacaklıların bir kısım alacaklarından vazgeçmesi ve borçlunun da bu anlaşmaya göre kabul edilen borcun belli yüzdesini, tamamını ya da daha fazlasını, kabul edilen vadede ödeyerek borcundan kurtulması.

Kovuşturma: Ceza davasının mahkeme evresi; yargılama safhası.

Layiha: Herhangi bir konuda bir görüş ve düşünceyi bildiren yazı; tasarı.

Maddi hata: Esasa ilişkin olmayan, yazıda ve rakamda yanılgıyı gösterir hata.

Mahcuz (Hacizli): Üzerinde satılamaz şerhi bulunan menkul / gayrımenkul her türlü eşya veya değer.

Mahkum (Hükümlü): Mahkumiyet kararı kesinleşen sanık.

Mahsup: Daha önce tutuklu kalıp beraat eden kişinin bir sonraki eylemi sonucu aldığı mahkumiyetten önceki tutukluluk süresinin düşülmesi; hesap etmek, hesaba geçirmek.

Malen sorumlu(luk): Cezai yönden değil malvarlığı ile sorumlu(luk).

Men’i müdahale: Bir gayrımenkulun haksız işgali halinde açılan dava ve sonuçta verilen karar.

Mevcutlu: Kolluk tarafından bir soruşturma evrakı getirilirken, soruşturmaya konu şahısların da birlikte getirilmesi.

Müdafi: Savunman, vekalet ilişkisi olmaksızın yasa gereği şüpheli ve sanığı savunan avukata verilen yasal isim.

Müddeabih: Hukuk davasının konusu, talep edilen şey.

Müddetname: Hükümlünün cezasını formüle eden Cezaevine girilmesi ve çıkılması gereken zamanla beraber, yasal ceza indirimlerini de konu eden savcılık kâğıdı.

Müsadere: Kendiliğinden suç teşkil eden veya suçta kullanılan eşyanın zoralımı.

Müşterek: Pay üzerinde tasarruf edilebilen ortaklık hali.

Mütalaa: Görüş. Mütemmim cüz: Bütünün vazgeçilmez parçası.

Müteselsil: Birbirini izleyen, zincirleme.

Müvekkil: Vekalet veren, avukatın vekilliğini yaptığı kişi.

Müzakere: Karşılıklı konuşma, tartışma.

Müzekkere: İstem yazısı.

Nüfus tashihi: Ad, soyad ve yaş düzeltme işlemlerinin genel adı.

Replik: Davacının, davalının cevap layihasına (yazısına) karşı verdiği cevap; cevaba cevap.

Resen: Kendiliğinden.

Resim ve harç: Vergi isimleri.

Sanık: Hakkında kamu davası açılan şüpheli.

Savunma: Şüpheli veya sanığın üzerine atılı suç isnadına karşı, aleyhindeki delilleri bertaraf etmek üzere kendisi ile fiil arasındaki ilişkiyi, kendi görüşüyle ortaya koymak, kendi görüşüne ilişkin olarak delil toplanmasını talep etmek.

Sorgu: Şüpheli veya sanığın hâkimce ifadesinin alınması ve soru sorulması.

Soruşturma: Savcılığın iddianamenin kabulü aşamasına kadar suç ve şüpheli hakkında yaptığı incelemeler.

Soruşturma izni: Haklarında belirli durumlarda soruşturma amirin iznine tabi kişiler hakkında verilen izin.

Suç eşyası: Suçta kullanılan veya kendiliğinden bulundurulması suç olan eşya.

Suçtan zarar gören: Mağdur.

Süre: Hukuki işlemlerin ortaya konması gereken zaman..

Şartla salıverme: Cezasının bir kısmını çeken hükümlünün iyi hali gözetilerek, geri kalan kısmını dışarıda geçirmesi ve bu sürede tekrar suç işlememesi şartını içeren durumdur.

Şikâyetçi (Müşteki): Şikâyet eden, şikâyete hakkı olan.

Şüpheli: Soruşturmaya konu olan kişi.

Tahliye: Haksız yere bir taşınmazı işgal eden kişinin devlet gücü ile taşınmadan çıkarılması; hükümlü ve tutuklunun cezaevinden çıkarılması.

Talep: İstem, isteme.

Talimat: Bir yer Savcılığı veya mahkemesinin diğer yer savcılık veya mahkemesinden soruşturma veya dava için bir işlem yapması istemi.

Tanık: Soruşturma veya dava konusu ile ilgili bilgisi olan ve dinlenmesine karar verilen kişi.

Tebellüğ: Bir bildiriyi imza karşılığı alma.

Tebliğ: Bir kararı muhatabına resmi olarak iletme.

Tedbir: Henüz kararı verilmeyen konularda ,dava sonuna kadar belirli önlemlerin alınması.

Tekemmül: Tamamlama.

Tekit: Üsteleme.

Temerrüt: Gecikme.

Temlik (Temellük): Devretme, devralma.

Temyiz: Üst mahkeme incelemesi talebi.

Tenkis: Azaltma.

Tensip: Uygun görme.

Teraküm: Birikme, yığılma.

Tereke (Bırakıt): Ölenin aktif malvarlığı.

Teşmil: Yayma.

Tevzii (bürosu): Dağıtma (Gelen evrak ve davayı ilgili birimlere dağıtan büro).

Tutuklama: Tedbir, soruşturma veya davanın daha selim yürümesi için hürriyetin kısıtlanmasına ilişkin karar.

Tutuklu: Tutuklanan şüpheli veya sanık.

Ücret – i vekalet: Avukatlık ücreti.

UYAP (Ulusal Yargı Ağı Projesi): Bütün adli işlemlerin elektronik ortamda yapılarak muhafazasını sağlayan proje; bu projenin ardından ulusal yargı ağına verilen kısa isim.

Uzlaşma: Belirli bir edim karşılığı olarak veya olmayarak şüpheli ve mağdur tarafın anlaşıp uzlaşması sonucu dava açılmaması veya düşmesi.

Vareste (Bağışık): Mahkeme kararı ile duruşmaya katılmama izni.

Vasıf: Suçun hangi kanun maddesini ihlal ettiğine ilişkin olan hukuki tabir; nitelik.

Vasi: Vesayet atındakinin hukuki işlemlerini yapan, mahkeme kararı ile atanan kişi.

Vekil: Vekalete dayalı iş yapan.

Velayet (veli): Reşit olmayan çocuğun kanuni temsilcisi, kanuna göre anne ve baba.

Veraset (ilamı): Mirasçıları gösteren belge.

Vesayet: Vasi ile temsil edilme hali.

Yakalama emri: Çağrıldığı halde mahkemeye gelmeyen kişinin yakalanması için çıkarılan karar.

Yargılama gideri: Soruşturma ve mahkeme aşamasında yapılan masraflar.

Yargılamanın yenilenmesi: Kesinleşen bir yargı kararının, belirli şartların varlığında tekrar görülmesi.

Yaş tashihi: Nüfusa yanlış yazılan yaşın mahkemece düzeltilmesi.

Yazı işleri: Mahkemenin yazı işlerini yürüten birim.

Yediemin: Birden çok kişi arasında hukuki durumu çekişmeli olan bir malın, çekişme sonuçlanıncaya kadar emanet olarak bırakıldığı kimse, güvenilir kişi.

Yemin: Tanıkların veya tarafların doğru söylediğine ilişkin bağlayıcı metni tekrarlamaları.

Yetki: Yasal olarak bir merciin bakabileceği işler.

Yokluk (Keenlemyekün): Hukuken işlemin sonuç doğurmaması.

Yürütmeyi durdurma: Hukuki işlemin yürümesinin engellenmesi.

Zabıt: Bir hukuki durumu tespit eden yazılı kağıt.

Zamanaşımı: Kanunda öngörülen ve belirli koşullar altında geçmekle, bir hakkın kazanılmasını, kaybedilmesini veya bir yükümlülükten kurtulmayı sağlayan süre.

Zımni (Kabul, ret): Üstü kapalı, açık olmayan; ima yoluyla.

Zilyetlik: Sahibi kendisi olsun olmasın bir malı kullanmakta olan, elinde tutan kimse.

İcra Katipliği Sözlü Mülakat Sınavı Soruları

1-Makedonya nın başkenti?
2- gökyüzü neden mavidir?
3-Kadınlara m. vekili seçilme hakkı kaç yılında verildi?
4- Yararlı cemiyetler hangi tarihte birleşmiştir?
5- Lübnan ın başkenti?
6- Hatay anavatana hangi tarihte katıldı
7- Atatürk ilkelerini say
8- Devletçilik ilkesinden ne anlıyosun?
9- Kurtuluş savaşında yunanlılarla yaptığımız savaşları say
10- emekli olma yaşı kaçtır?
11- Memur olmak için yaş sınırı nedir?
12-Kapitülasyonlar hangi antlaşma ile kaldırıldı?
13- TBMM hangi tarihte açıldı?
14- Hakim in görevi nedir?
savcı nın görevi, yazı işleri müdürünün , zabıt katibinin, mübaşir in görevini say
15- Adliye de davaların işleyişi nasıl olur?
16- Savcılık ve mahkemelerde tutulan defterleri say
17- Mudanya antlaşmasının tarihi?
18- Fransız ihtilalinde hangi akım söz konusudur?
19- Çek nedir?
20- Sayıştay ın görevlerini say
21-Lozan da Türkiye yi kim temsil etti?
22- İsmet İNÖNÜ kimdir?
23- Anayasa mahkemesi denilince aklına ne geliyor?
24- Anayasa mahkemesinin görevlerini say
25- Adliyemizdeki mahkemeleri say
26- Atatürk ilkelerini say
27- Laiklik ilkesini açıkla
28- ilk 3 cumhurbaşkanını say
29- Yasama yürütme yargı yetkisi kime aittir açıkla
30- Adliyedeki görevli personeli say
31- devletin erk lerini say
32- Avrupa konseyi ne zaman kuruldu Türkiye ne zaman üye oldu
33- Şapka devrimi hangi ilde ilan edildi
34- Kadınlar hangi yasa ile eşitlik hakkına sahip oldu
35- Yüksek yargı organlarını say
36- İlk anayasamızın tarihini söyle ve açıkla
37- Misakı milliyi tanıyan ilk avrupa ve asya devleti?
38- seçimler kaça ayrılır
39- Bölge idare mahkemesi kaç kişiden oluşur
40- Türkiye Cumhuriyeti nin temel niteliklerini say
41- Atatürk an milliyetçilik anlayışını açıkla
42- Anayasa kitabını hiç okudunmu
43- Yargı ne demektir?
44- Türkiye de adalet mekanizması nasıl işler?
45- Türkiye nin en uzun ırmağı?
46- Hakim in görevi nedir?
47- Falez nedir?
48- İspat hakkını açıkla
49- Akdeniz e dökülen akarsuları say
50- Filoloji ne demektir?
51- Matbaayı kim buldu? kağıdı kim buldu
52- Son Osmanlı padişahı kimdir?
53- Devletin harcamalarını hangi kurum düzenler?
54- Menemen olayını açıkla
55- Tüzük çıkarma yetkisi kime aittir
56- idari yargı da en üst temyiz yerini söyle
57- Türkiye ab ye girermi faydası ne olur
58- Devlet istihdam koşullarını açıkla
59- Danıştay başkanı kimdir?
60- Anayasanın ilk 3 maddesini say
61-Atatürk gelir gelmez neyi kaldırdı – saltanatı
62-k.maraş hangi bölgemizdedir – akdeniz
63-taşra teşkilatının yönetim mekanizmalari nelerdir?
64-.üst mahkemeler hangileridir?
65-memurun izinleri nelerdir?
66-erkek memur doğum izni alabilir mi?
67-sayıştayin görevi nedir?
68- Mynmar Depreminin Şiddeti ve Akıbeti ?
69- Danıştayın Görevi Nedir ?
70- Mahkeme ÇeşitLerini Sayınız ?
71- Cezaevi ÇeşitLerini Sayınız ?
72- F Tipi-E tipi-M tipi arasındaki farkLar neLerdir ?
73- Atatürkün KatıLdığı SavaşLar ?
74- Atatürkçülük nedir ?
75-İkinci Dünya Savaşının Tarihi ve Sonuçları?
76- Papa 2.ci Joan Pol Nerde yaşamış kaç yılında nerede ölmüştür?
77- Türkiye-Almanya Maçının Sonucu ?(O zaman Türkiye Almanya Maçı 15 Haziranda oynanmıştı )
78- Atatürk İlkelerini Sayınız ve Devletçiliği Açıklayınız?
79- En son kaç cumhurbaşkanımız olmuştur ve son 4 Cumhurbaşkanımızı sırasına göre sayınız?
80- Atatürk İnkılâplarından önemli 5 yeniliği sayınız?
81- Ülkemizde çıkarılan en zengin madenler nelerdir?
82-cumhurbaşkanlarını sıraya göre say…
83-ikm nin görevleri…
84-şapka kanunu nerede hangi tarihte…
85-doğu komşu ülkeleri kuzeyden güneye doğru say…
86-karadeneize dökülen akarsular…
87-kongre ve genelgeler
88-benelüx ülkelerini say ( belçika hollanda lüxemburg )
89-istiklal marşının veznini söyle (failatün failatün failatün failün)
90-devletçilik nedir (temel manada devletin ekonomiye el atmasıdır)
91-M.akif ersoy hakkında bilgi ver(milli şair yozgat doğumlu hem aruzu hem heceyi ustalıkla kullanıyor)
92-neden infaz koruma memuru (……)
93-İnfaz koruma memurunun sicil amiri kimdir.
94-M.Kemal ATATÜRK nerede ne zaman şapka giydi.
95-Trakya Bölgesi İlleri
96-İnfaz koruma memuru görevleri
97-İnfaz koruma memuru sicil amiri kimdir
98-trakya bölgesi illeri
99-Atatürk Kaç yılında nerede şapka giymişti
100- en son eurovisyon şarkı yarışmasını kim kazanmıştır
101- kapalı ceza evinin tanımı
102- 3 gün üst üste işe gelmeyen bir memura hangi ceza verilir
103-atatürk ilkelerini sayınız
104-atatürk inkilaplarından 4 tane sayınız
105-cezanın ilkelerini sayınız
106-denetimli serbestlik nedir
107-Atatürk ilke ve inkılapları , hukuk nedir, zabıt katibinin görevleri….
108-yazı işleri müdürünün görevleri,
109-kaç cezaevi var bu ilde,adlarını say
110-TBMM de kaç vekil vardır?
111-seçimler kaç yılda bir yapılır ve en son yapılan seçimlerin tarihleri?
112-misak_ı milli ne demektir ve kimin öncülüğünde kuruldu?
113-Atatürk’ün inkılaplarını sayın dediler
114-Zabıt katibi ne iş yapar?
115-yargıtay ve danıştayın görevleri nelerdir?
116-milletvekili seçilme yaşı kactir?
117-yasama yetkisi kime aittir?
118-yasa teklifi ve kanun teklifi nedir,ikisinin arasındaki fark var midir,varsa nelerdir?
119- Atatürk inkilapları olmazsa olmazları
120-semerkand nerenin başkenti
121-1930 yılından önce kurulan bankalar.
122-türkiyenato’ya kaç yılında üye oldu
123-kapitülasyonlar hangi anlaşma ile kaldırıldı
124-türk dil kurumunun kurulmasının amacını bir cümle ile özetleyiniz
125-laiklik ilkesi doğrultusunda gerçekleştirilen en önemli inkılap hangisidir
126-türkiyenatoya kaç yılında üye oldu
127-lozanın tarihi
128-lozan ant başında kim vardı
129-çok partili siyasete kaç yılında geçildi
130-askeri mah üyeleri
131-yüksek mahkemeler nelerdir
132-danıştay hangi davalar bakar
133-idari mahkemeler hangi davalara bakar
134-milli eğitim bakanı kimdir cumh. başkanı adı
135-kaç milletvekili seçeriz
136-genel seçimler kaç yılda bir yapılır
137-atatürk ilkeleri
138-ankara savaşı tarihi
139-timur hangi millettendi
140-osmanlı padişahları
141-cengiz aymatov kimdir
142-avrupa insan haklarını mah üyemiz kimdir
143-avrupa insan hakları mah kaç yargıç vardır ve en son katılacak ülke
144-türkiye cumhuriyet nasılbir devlettir
145-devletin sosyal olmasını açıklayın
146-cumhurbaşkanı kaç kere seçilir
147-inkılapları say
148-kadınlara seçme ve seçilme hakkı ne zaman verildi
149-bölge idari mah. görevleri
150-zabıt katibi ne iş yapar
151-takriri sukün kanunu
152-suyun kaldırma kvvetini kim buldu
153-türkiyenin barajları
154-çoruh nehri üzerindeki barajlar
155-anayasa mah . hangi davalara bakar
156-dünyaca ünlü bilinmiş uzay bilimci türkün adı
157-feza ne demektir
158-samanyolu nedir
159-dünyaya en yakın 3 gezegen
160-erovizyon bu sene nerde yapılacak
161-galaksi nedir
162-tc temel nitelikleri
163-atatürkün milliyetçilik anlayışı nedir
164-ceber kalesi nerdedir
165-atatürk kaç kardeşti
166-atatürk barajı ve üniv . nerdedir
167-yüksek mah. ve bunların başkanları
168-cumhurbaşkanlığı forsundaki yıldızlar neyi ifade eder
169-devletin başı kimdir
170-yardı nedir
171-adalet nedir
172-mahkemeler kaça ayrılır
173-mimar sinanın eserleri
174-istanbulda kaç köprü vardır
175-mecliste kaç sandalye vardır
176-ordular ilk hedefiniz akdenizdir sözü hangi savaşta söylendi
177-2006 nobel ödülü
178-temyiz nedir
179-bim in üyeleri kaç tanedir
180-sıtma yapan sineğin ismi
181-ilk tiyatro eserinin ismi
182-aşıyı kim bulmuştur
183-matbaa yı ve uçağı kim bulmuştur
184-valinin görevleri
185-şapka kanunu
186-anayasa mah kaç yaşındadır.
187-son halife
188-ilk anayasa
189-cumhuriyet ne zaman kuruldu
190-devletin harcamalarını kim düzenler
191-son osmanlı padişahı
192-yargı ve yürütme yetkisi kime aittir.
193-kuduz aşısını kim bulmuştur
194-kıbrıs projesi nedir
195-ısırınca uyku yapan sinek hangisidir
196-türk ceza kanunu
197-ilk başbakan
198-atatürk devrimleri neler?
199-ceza evinde en yetkili kişi?
YORUMLAR

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

error: Content is protected !!