Jandarma’ya Mezuniyet Şartı Olmadan Kadın Erkek Korucu Alımı

Jandarma’ya Mezuniyet Şartı Olmadan Kadın Erkek Korucu Alımı
A+
A-

Jandarma Adayları, bu yazımda sizlere Jandarma’ya Mezuniyet Şartı Olmadan Kadın Erkek Korucu Alımı hakkında bilgiler vereceğim.

Jandarma’ya Mezuniyet Şartı Olmadan Kadın Erkek Korucu Alımı

 

Resmi Duyuru İçin Tıklayın 

Hozat Kaymakamlığı Korucu İlanı

Son müracaat tarihi 29 Haziran 2020 Pazartesi günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

 • Türk Vatandaşı olmak
 • Erkek Adaylar Askerlik görevini yapmış  ya da 1111 sayılı Kanuna göre muaf olmak,kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
 • Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.
 • En az ilkokul mezunu olmak.
 • Kamu haklarından mahrum bulunmamak
  5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 216’ıncı maddesinin 1. Fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak
  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, aynı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolaylı iflas gibi yüz kızartıcı veya istismal ve istihlak kaçakçılık, uyuşturucu alma ve satma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerin aklamak, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak
  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve hüküm giymemiş olmak
 • Kan davasına karışmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak
 • Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek
 • Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, sakatlığı veya akıl hastalığı bulunmamak
 • Siyasi parti üyesi olmamak
 • Köy muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak
 • Güvenlik soruşturması ve /veya arşiv araştırması olumlu olmak.
  Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı,oluşum veya gruplara üyeliği,mensubiyeti,iltisakı veya irtibatı bulunmamak
  Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde  40 yaş, 50 yaş olarak uygulanır.

Mazgirt Kaymakamlığı Korucu İlanı

Müracaatlar 18.06.2020 – 29.06.2020 tarihleri arasında Mazgirt İlçe Jandarma Komutanlığına yapılacaktır. Son müracaat tarihi 29.06.2020 günü mesai bitimi olup, bu tarihten sonra yapılacak müracaatlar işleme konulmayacaktır.

1.  Türk Vatandaşı Olmak.

2.  Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.

3.  Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak,

4.  En az ilkokul mezunu olmak,

5.  Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

6. 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk, din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.

7. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.

8. 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.

9.  Kan davasından hüküm giymemiş olmak.

10. Hali hazırda görevlendirileceği köyde veya jandarma sorumluluk bölgesindeki mahallede ikamet etmek.

11. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.

12. Siyasi parti üyesi olmamak.

13. Köy/mahalle muhtarlığı ve ihtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli İdarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.

14. Terör örgütleri ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör örgütleriyle eylem birliği İçerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.

15. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya İrtibatı bulunmamak,

16. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak.

Resmi Duyuru İçin Tıklayın

Pertek Kaymakamlığı Korucu İlanı

Pertek Kaymakamlığı İlçe Jandarma Komutanlığı emrinde görevlendirilmek üzere 22 adet Güvenlik Kurucusu alımı yapılacaktır. İstekliler şartları taşımaları halinde Pertek Kaymakamlığına (İlçe Jandarma Komutanlığı) müracaat edebileceklerdir.

A. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar 18/06/2020 tarihinden 29/06/2020 tarihi saat 17.00’a kadar dilekçe ile Pertek Kaymakamlığına (İlçe Jandarma Komutanlığı) şahsen yapılacaktır. Dilekçe ekine aşağıdaki istenilen belgeler konulacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

B. GÖREVLENDİRME YERİ VE TANIMI:

Tunceli Valilik Makamının 04/06/2020 tarihli ve 2859819/TEM sayılı Onayı ile ilçemize 22 adet güvenlik korucusu alımı yapılacaktır. Güvenlik Korucuları ilgili mevzuatla kendilerine verilen görevleri icra edecekler ve özlük işlemlerini Pertek Kaymakamlığı adına Pertek İlçe Jandarma Komutanlığı yürütecektir.

C. MÜRACAAT ŞEKLİ VE YERİ:

Müracaatlar; 18/06/2020 tarihinden 29/06/2020 tarihi saat 17.00’a kadar dilekçe ile Pertek Kaymakamlığına (İlçe Jandarma Komutanlığı) yapılacaktır. Dilekçe ekine istenen belgeler konacaktır. Posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

Ç. SINAV TARİHLERİ:

Güvenlik korucusu adayları, Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca oluşturulacak komisyon tarafından belirlenecek bir tarihte Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testine (FYDT) tabi tutulacaktır. Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan adaylar Tunceli Valilik Makamınca oluşturulacak mülakat komisyonunda değerlendirilmek üzere Valilik Makamına sunulacaktır. Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testi (FYDT) ve mülakata katılacak adaylar yanlarında nüfus cüzdanlarını getireceklerdir.

D. GÖREVE ALINMADA ARANACAK ŞARTLAR:

(l) Güvenlik korucusu olarak görevlendirilebilmek için aşağıdaki şartlar aranır:
a) Türk vatandaşı olmak.
b) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da 21/06/1927 tarihli ve 1111 sayılı Askerlik Kanununa göre askerlikten muaf olmak, kadın adaylar için 21 yaşını doldurmuş olmak.
c)Düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 40 yaşından büyük olmamak.(Yeterli sayıda aday bulunmaması halinde
50 yaşını aşmamış olmak
ç) En az ilkokul mezunu veya okur-yazar olmak.
d) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
e) 26/9/2004 tarihli ve 5237 savdı Türk Ceza Kanununun 216 ncı maddesinin birinci fıkrasında yazılı; halkın sosyal sınıf, ırk. din, mezhep veya bölge bakımından farklı özelliklere sahip bir kesimini, diğer bir kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme suçlarından mahkûm olmamak.
f) Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, bir yıldan fazla hapis veyahut affa uğramış olsa bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, uyuşturucu almak ve satmak, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma. Devlet sırlarını açığa vurmak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak.
g) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununca sayılan terör suçlarına katılmamış ve bu konuda hüküm giymemiş olmak.
ğ) Kan davasından hüküm giymemiş olmak.
h) Hali hazırda görevlendirileceği köyde ikamet etmek.
ı) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek seviyede hastalığı, engeli veya akıl hastalığı bulunmamak.
ı) Siyasi parti üyesi olmamak.
j) Köy/mahalle muhtarlığı ve İhtiyar heyeti üyeliği hariç mahalli idarelerin seçimle göreve gelen organlarında görevli olmamak.
k) Terör örgütlen ile bu örgütlerin yasadışı uzantılarının eylemlerine, toplantılarına: yürüyüş ve mitinglerine katılmamış olmak, terör Örgütleriyle eylem birliği içerisinde bulunmamış olmak, örgüt propagandası yapmamış olmak.
I) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyetle bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum \ veya gruplara üyeliği, mensubiyeti, iltisakı veya irtibatı bulunmamak,
m) Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması olumlu olmak

Resmi Duyuru İçin Tıklayın

Pülümür Kaymakamlığı Korucu İlanı

Pervari Kaymakamlığı Korucu İlanı

Pervari Kaymakamlık Makamından Duyurudur.
        442 Sayılı Köy Kanununun 74. maddesi kapsamında Pervari İlçesi;
 • Karasungur Köyünden 10 (on),
 • Köprüçay Köyünden 5 (beş),
 • Palamutlu Köyünden 5 (beş),
 • Kilis Mezrasından 5 (beş),
 • Tosuntarla Köyünden 5 (beş),
 • Belenoluk Köyünden 5 (beş),
 • Söğütönü Köyünden 5 (beş),
 • Doğan Köyünden 24 (yirmi dört),
 • Düğüncüler Köyünden 5 (beş),
 • Yapraktepe Köyünden 2 (iki),
 • Doğanca Köyünden 5 (beş),
olmak üzere toplam 76 (yetmiş altı) güvenlik korucusu alımı yapılacaktır.
İstekliler, Pervari İlçe Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürlüğünden ya da Pervari Pervari İlçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucu Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımaları halinde 11.06.2020 – 21.06.2020 tarihleri arasında 10 (on) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir.

Baykan Kaymakamlığı Korucu İlanı

Siirt ili Kara Kuvvetleri Komutanlığının sorumluluğunda bulunan üs bölgelerinin Siirt il Jandarma Komutanlığına devrinin planlandığı, Üs bölgelerinin konuşlu olduğu yerlerde PKK/KCK terör örgütünün faaliyet gösterdiği ve güvenlik açısından risk arz eden bölgeler içerisinde bulunduğu, devir alınması planlanan üs bölgelerinin emniyetinde kullanılmak ve operasyonel faaliyetlerde görev almak üzere; Baykan ilçesi, Meşelik Köyüne (8) Adet , Ormanpınarı Köyüne (1) Adet , Göklü Mezrasına (3) Adet ve Çamtaşı Köyüne (3) Adet ,ayrıca Jandarma sorumluluk bölgelerindeki Güvenlik Korucularının takviye edilmesi, emniyet ve asayişin etkin bir şekilde sağlanması ve terörle mücadele kapsaminda icra edilecek operasyonlarda faydalanılması maksadıyla; Atabağı Beldesine (20) Adet, Veysel Karani Beldesine (30) Adet olmak üzere; 442 Sayılı Köy Kanunun 74 üncü maddesi kapsaminda Güvenlik Korucusu alımı yapılacaktır.

İstekliler, Baykan ilçe Jandarma Komutanlığından temin edecekleri Güvenlik Korucusu Alımı Başvuru Kılavuzunda belirtilen şartları taşımaları halinde 11 – 21 Haziran 2020 tarihleri arasında (10) gün içerisinde müracaat edebileceklerdir.

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.