TSK 2021 Yılı Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Alacak

TSK 2021 Yılı Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Alacak

Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay adayları bu yazımda sizlere TSK 2021 Yılı Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Alacak hakkında bilgiler vereceğim.

TSK 2021 Yılı Dış Kaynaktan Hukuk Sınıfı Muvazzaf Subay Alacak

BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ..

Son Başvuru Tarihi : 14 Şubat 2021 (saat 23.59)

Sınav Yeri : MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı

Mamak/ANKARA

ADAYLARIN DİKKATİNE!

1. Başvuru, sınav ve sınav sonrası işlemler hakkındaki konular bu kılavuzda açıklanmıştır.

2. Temin aşamalarında her türlü resmi duyuru ve bilgilendirme

https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden ve gerekli görülürse SMS ile yapılacaktır.

3. Bu kılavuzda yer alan kurallar, kılavuzun yayım tarihinden sonra Milli Savunma Bakanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir.

4. İnternet sitesinden yapılan duyurular tebligat niteliği taşımakta olup, adayların adreslerine ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

1. HUKUK SINIFI SUBAYLIK HAKKINDA GENEL BİLGİ

a. Hukuk sınıfı subay, 926 sayılı TSK Personel Kanunu kapsamında, hukuk fakültelerini bitiren ve kılavuzun müteakip bölümlerinde açıklanan şartları sağlayan kadın ve erkeklerden istihdam edilen subaylardır.

b. Hukuk sınıfına mensup subaylar tarafından 26/9/2011 tarihli ve 659 sayılı Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri ve Özel Bütçeli İdarelerde Hukuk Hizmetlerinin Yürütülmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname hükümleri saklı kalmak kaydıyla Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığının hukuk hizmetleri yürütülmektedir.

c. Asgari tugay (Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) komutanlığı nezdinde hukuk hizmetleri başkanlıkları veya birimleri, başta ceza, disiplin, idare, harekat ve uluslararası hukuk olmak üzere; nezdinde bulundukları kıta komutanı veya askeri kurum amirlerinin hukuk işlerinde yardımcısı olarak görev yapmaktadırlar.

ç. Hukuk sınıfı subaylar Milli Savunma Bakanlığınca meslek öncesi eğitime tabi tutulur. Eğitimde başarı gösterenlerin ilgili Kanun/Yönetmelik esaslarınca işlemleri yapılarak hukuk hizmetleri kadrolarına atanırlar. Bu eğitimlerde başarı gösteremeyenler istifa etmiş sayılır ve aldıkları aylıklar dışında Devletçe bunlara yapılan masraflar, kanuni faizleri ile birlikte kendilerinden tahsil edilir.

d. Hukuk sınıfı subaylığa dış kaynaktan temin edilenler meslek öncesi eğitime ilave olarak, subay naspedilmeden önce ilgili Kuvvet K.lıklarınca askeri eğitime tabi tutulurlar.

e. Özlük ve Mali Haklar:

Hukuk sınıfı subaylar 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askeri Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksekokullardan Yetişen Subaylara Ait Yönetmelik hükümlerine tabi olacaklardır.

2. BAŞVURU

Bu başvuru kılavuzunun ilgili bölümlerinde; TSK’daki kıta ve askeri kurumlarda hukuk hizmetlerinin yürütülmesindeki personel ihtiyacının karşılanması maksadıyla, TSK’da hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere yapılacak personel temin faaliyeti kapsamında, başvuru şartları, başvuruların nasıl ve nereye yapılacağı, seçim aşamaları, değerlendirme esasları ile hukuk sınıfı subaylığa ilişkin genel bilgiler yer almaktadır. TSK’da ihtiyaç duyulan kontenjanlar doğrultusunda hukuk sınıfı subay olarak yer almaya istekli iseniz, bu kılavuzdaki bilgileri dikkatle okuyarak başvuruda bulunabilirsiniz.

a. Hukuk Sınıfı Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Türk Silahlı Kuvvetlerine hukuk sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden başvuru tarihi itibari ile mezun olanlar arasından mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında iç (muvazzaf veya sözleşmeli subay) ve dış kaynaktan aşağıda belirtilen şartlarda personel alınacaktır.

(1) İç kaynak kapsamında; Tük Silahlı Kuvvetleri mensubu muvazzaf veya sözleşmeli subaylardan 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayanlardan 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayanlar,

(2) Dış kaynak kapsamında; 2.a. maddesindeki öğrenim şartını ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan erkeklerden;

(a) Kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar,

(b) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay/astsubay, erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay/yedek astsubay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.),

(3) Dış kaynak kapsamında 2.a. maddesindeki öğrenim şartını sağlayan ve 2.b. maddesinde belirtilen başvuru ile ilgili şartları sağlayan kadınlar başvurabilecektir.

b. Adaylarda Aranacak Nitelikler Nelerdir?

(1) Genel Başvuru Şartları:

(a) Türk vatandaşı olmak,

(b) Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,

(c) Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden, firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat ve isyan suçlarından, 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan birisinden mahkum olmamak ya da soruşturma veya kovuşturma altında bulunmamak,

(ç) Milli güvenliğe tehdit oluşturduğu tespit edilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, irtibatı veya iltisaklı bulunmamak,

(d) Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkan ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak,

(e) Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak,

(f) Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak,

(g) Dış kaynaktan başvuran adaylar için Tablo-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYt) başarılı olmak,

(ğ) Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak.

(2) Öğrenim ile İlgili Şartlar:

(a) Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

(b) Herhangi bir bakanlık veya kuruluşa karşı mecburi hizmeti olmamak ve kazandığı mesleki sıfatı nedeni ile ileride sınıf değişikliği isteminde bulunmayacağını taahhüt etmek.

(3) Yaş ile İlgili Şartlar (Sadece dış kaynaktan başvuracak erkek ve kadın adaylar için):

01 Ocak 2021 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre;

(a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1994 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlar için 32 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1989 ve daha sonraki tarih doğumlular),

(4) Rütbe ile İlgili Şartlar (Sadece iç kaynaktan başvuracak muvazzaf ve sözleşmeli subaylar için):

Üsteğmen, yüzbaşı, binbaşı rütbelerinden birinde olmak.

(5) Sağlık ile İlgili Şartlar:

(a) İç kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylardan muvazzaf veya sözleşmeli subay olanlar, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(b) Dış Kaynaktan başvuru yapan ve seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan TSK Sağlık Kurulu Raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecektir.

(c) İç ve dış kaynak temin durumuna göre Yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(ç) Sağlık Kurulu raporu için başvuran adaylar; sevk edildikleri hastanede bulunan sağlık bilgi sonuçlarının sınav merkezince görülebileceğini kabul etmiş sayılacak, istenen sağlık kurulu raporunu alamayan adaylar seçim aşamalarından elenecektir.

(ç) En son adayın hastaneye sevk tarihinden itibaren sağlık raporu işlemleri en geç 45 gün içinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) tamamlanacak, bu tarihten sonra Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderilen sağlık raporlarına işlem yapılmayacak ve raporu ulaşmayan, geç ulaşan, hatalı rapor düzenlenen adayların adaylıkları sonlandırılacaktır. Belirtilen aksaklıkların takibi ve sorunun ilgili hastaneye başvurarak giderilmesi adayın kendi sorumluluğundadır.

(d) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık

Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” geçerli kabul edilmeyecek,

(e) Hastaneler tarafından sağlık kurulu raporlarının uygun/hatasız şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Dairesi Başkanlığına zamanında ulaştırılmamasından ve posta kanalıyla gönderimlerde yaşanması muhtemel gecikmelerden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu olmayacaktır.

(6) Özel Şartlar:

(a) Tablo-l‘de belirtilen fiziki yeterlilik testi ile mülakatta başarılı olmak,

(b) Adayların 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” ve Bakanlıkça belirlenen boy ve kilo sınırlarında olmaları gerekmektedir. (Adaylar için boy ve kilo oranlarını gösteren nomogram Tablo-2′dedir.)

(c) Yedek Subay/Yedek Astsubaylar için görevli bulunduğu birlik ve kuramlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo-3‘de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(ç) Halen askerlik hizmetini 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında erbaş ve er olarak yapanlar için görevli bulunduğu birlik ve kuramlardaki üç sicil amirinden, örneği Tablo- 4′de bulunan “Muvazzaf Subay Olur” nitelik belgesini almış olmak,

(d) Silahlı Kuvvetlerde sivil memur ve işçi olarak görev yaparken başvuran adaylar için üç sicil amirinden Tablo-5′de bulunan “uygun onaylı” nitelik belgesi almak,

(e) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman jandarma, uzman erbaş ve sözleşmeli er olarak görevliyken ilişiği kesilmemiş veya çıkarılmamış olmak,

(f) Halihazırda Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

(g) Daha önce Türk Silahlı Kuvvetlerinde subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitimine katılmış olan adaylardan nasbedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,

(ğ) TSK’da Muvazzaf Subay veya Sözleşmeli Subay olarak görev yapanlar için;

(1) Başvuru tarihine kadar geçen süre içerisinde almış olduğu sicillerin not ortalamasının sicil tam notunun yüzde doksan ve üzerinde olmak,

(2) Birinci ve ikinci sicil amirlerince “Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkındaki Yönetmeliğin” EK-A’sında yer alan örneğe uygun olarak düzenlenecek Hukuk Sınıfı Subay Adayları Muvazzaf Subaylar ve Sözleşmeli Subaylar İçin Nitelik Belgesi olumlu olmak.

c. Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(1) İç kaynaktan yapılacak başvurular bu kılavuz esaslarınca Kuvvet K.lıklarına yapılacak, ilgili direktif MSB tarafından yayımlanacaktır.

(2) Dış Kaynaktan başvuru yapacak Adaylar ön başvurularını 14 Şubat 2021 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet şifresi ile giriş yaparak çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır. Şahsen, posta kanalı ile, dilekçe ile veya diğer şekillerde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

(3) Adaylar https://personeltemin.msb.gov.tr sitesine girdikten sonra E-devlet şifresi ile başvuru ekranını açacaktır. Ardından başvuru sihirbazı ile ilerleyerek tüm adımları tamamladıktan sonra Tercih Yap ekranına yönlendirilecek buradan ilgili alımı tıklayarak tercih yapacaktır. Tercih işlemini tamamladıktan sonra “Tercihlerimi Göster” butonuna tıklayarak tercihlerini kontrol edecektir. Tercihlerim sayfasında yer alan tercihler adayın kayıtlı tercihleri olup ayrıca bir kaydetme işlemi yapmayacaktır. Adayların T.C. Kimlik Numaraları Aday Numarası olarak kullanılacaktır. Başvurunun tamamlanmasını müteakip bütün işlemlerde TC Kimlik Numarası kullanılacaktır.

(4) Şehit/gazi eş veya çocuğu olduğunu belirten adayın; https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Hak kaybına uğramamanız açısından önem arz etmektedir.

(5) Adaylar bilgilerini ve tercihlerini müracaat tarihinin bitimine kadar güncelleyebilecek, 14 Şubat 2021 saat 23:59’dan sonra sistem üzerinden yapılacak güncellemeler kabul edilmeyecekbu tarih ve saatten sonra adaylar tarafından yalnızca iletişim bilgileri, Per.Tem.D.Bşk.lığına gönderecekleri ıslak imzalı dilekçe ile güncellenebilecektir.

ç. Başvurunuz Hangi Durumlarda Geçersiz Sayılır?

(6) Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(7) Başvuru şartlarında belirtilen koşulların tamamına uygun olmayan adayların başvurusu kabul edilmeyecek, tespit edilemeyen hususlar evrak kontrol aşamasında kontrol edilecektir.

(8) Başvuru ekranında doldurulması gereken bütün bölümleri tam ve doğru olarak doldurmayanların ön başvurusu kabul edilmeyecektir.

d. Halen Silah Altındaki Adaylar İçin Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)

(1) Başvurusu kabul edilen halen silahaltındaki adayların askerlik hizmetine başlamadan önce bakaya veya yoklama kaçağı olarak aranıp aranmadığı veya adli para cezasına çevrilse dahi bu suçlardan ceza alıp almadığı, erbaş ve er olarak askerlik hizmetini yapan aday hakkında “Yedek Subay/Yedek Astsubay olamaz” kararının bulunup bulunmadığı adayın sevk evrakından kontrol edilecek ve nitelik belgesinin (Tablo-3, Tablo-4 ve Tablo-5) ilgili bölümüne yazılacaktır.

(2) TSK’da istihdam edilenler ile Yedek Subay/Yedek Astsubay olarak askerlik hizmetini yapanların bu görevlerinde aldıkları sicilin, sicil tam notunun % 85 veya daha üstünde olup olmadığı kontrol edilecek ve nitelik belgesinin ilgili bölümüne yazılacaktır.

(3) Nitelik belgeleri kapalı ve mühürlü zarf içerisinde adaylara teslim edilecek, adaylar evrak kontrol aşamasına gelirken bu belgeyi mutlaka getireceklerdir. Sınav tarihleri dağıtım iznine rastlayan adayların nitelik belgesi acemi eğitimi gördükleri Birlik Komutanlığınca düzenlenecektir.

(4) Askerlik hizmeti devam eden adaylara nüfus cüzdanı/T.C.kimlik kartı verilecek, adayların nüfus cüzdanı /T.C kimlik kartı ve askeri kimlik belgeleri ile seçim aşaması sınavlarına katılmaları sağlanacaktır.

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

3. ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

a. Seçim Aşaması Faaliyetleri Nelerdir?

(1) Yazılı Sınav,

(2) Kayıt Kabul,

(3) Fiziki Değerlendirme (Dış Kaynak Adaylar İçin),

(4) Fiziki Yeterlilik Testi (Dış Kaynak Adaylar İçin),

(5) Kişilik Değerlendirme Testi,

(6) Mülakat,

(7) Genel Sağlık Muayenesi (Sağlık Kurulu Raporu düzenlenmesi şeklinde)

(8) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması.

b. Seçim Aşaması Faaliyetleri ile İlgili Açıklamalar:

(1) Birinci Seçim Aşaması:

(a) Başvuruların Alınması ve Yazılı Sınavın Yapılması:

(İ) Dış kaynaktan başvuracak adaylar başvurularını

https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ adresinden yapacaklardır. İç kaynaktan başvurular Kuvvet K.lıklarınca bu kılavuz esaslarınca alınacaktır. Başvuruların tamamlanmasını müteakip başvurusu kabul edilen adaylar yazılı sınava çağrılacaktır. Yazılı sınav 06 Mart 2021 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Sınav merkezi adaylara ilan edilecektir. İhtiyaç halinde yazılı sınav tarihi değiştirilebilecek, değişiklik yapılması durumunda https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden duyuru yapılacaktır.

(İİ) Yazılı sınava girmek için adayların ilan edilecek sınav ücretini bildirilecek hesap numarasına yatırmaları gerekmektedir. Sınav ücreti miktarı başvuru şartlarını sağlayan aday sayısına göre belirlenerek hesap numarası ile birlikte https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesinden ilan edilecektir.

(İİİ) Yeterli sayıda başvuru olmaması durumunda Bakanlık tarafından yazılı sınav ertelenebilecek veya iptal edilebilecektir.

(b) Yazılı Sınav (Genel Kültür-Genel Yetenek ve Meslek Bilgisi);

(İ) Genel Kültür-Genel Yetenek soruları (40 soru); Türkçe Dilbilgisi (10 soru), İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük (10 soru), Uluslararası Kuruluşlar (10 soru) ve Matematik (10 soru) konularından,

(İİ) Meslek Bilgisi soruları (60 soru) ise Anayasa Hukuku (10 soru), Ceza Hukuku (5 soru), Ceza Muhakemesi Hukuku (5 soru), İdare Hukuku (10 soru), Askeri Ceza Hukuku (10 soru), TSK İç Hizmet Kanunu (10 soru) ve TSK Disiplin Kanunu (10 soru) konularından yanlarında belirtilen sayıda soru sorulacaktır.

(İİİ) Yazılı sınavda yukarıda belirtilen konu ve alanlardan 100 çoktan seçmeli soru sorulacak, her soru 1 (bir) puan değerinde olacak, yanlış cevap sayısının doğru cevap sayısına etkisi olmayacak, yazılı sınavda 100 tam puan üzerinden 60 (taban puan) ve üzerinde puan alan aday yazılı sınavdan başarılı sayılacaktır. Yazılı sınavda, taban puan ve üzerinde puan alan adaylar ikinci seçim aşamalarına çağırılır.

(2) İkinci Seçim Aşaması:

(a) Başvuru kabul edilen dış kaynak hukuk fakültesi mezunlarından yazılı sınavda taban puan ve üzerinde puan alanlar, Bakanlık tarafından belirlenen ilgili mevzuat hükümlerine göre uygulanacak fiziki yeterlilik testine tabi tutulur. Fiziki yeterlilik testinde başarılı olan dış kaynak adaylarından, yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere, Kuvvet Komutanlığı ve kadın/erkek kontenjanının altı katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin çağırılır.

(b) Başvurusu kabul edilen iç kaynak adayları, yazılı sınav puanına göre en yüksek puandan başlamak üzere, iç kaynak K.K.lığı kontenjanının altı katı aday mülakata çağrılır. Mülakata çağrılan en son adayla aynı puanı almış bulunan diğer adaylar da, kontenjan gözetilmeksizin çağırılır.

(c) Herhangi bir nedenle ikinci seçim aşama faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

(3) Kayıt Kabul Faaliyeti :

Adayların evrak kontrol aşaması için getirecekleri belgeler, Evrak kontrol Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları ilgili mevzuat ve bu kılavuz esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır. Eksik evrakını aynı gün saat 16.00’a kadar tamamlayan adaylar seçim aşamalarına devam edebilecektir.

(4) Fiziki Değerlendirme (Yalnızca Dış Kaynak Adayları İçin):

Evrak kontrol aşamasında kabul edilen adaylar aynı gün fiziki değerlendirmeye tabi tutulacak, adayların Tablo-2‘de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız yapılacaktır. Tablo-2‘de yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar kabul edilmeyecektir. Bu aşamada kabul edilmeyen adayın sınav merkezinden ayrılmadan ve aynı gün içerisinde olmak şartıyla itirazı kabul edilecektir. İtiraz durumunda, farklı ölçüm cihazları ile tekrar yapılacak ölçüm ve değerlendirme sonucuna ikinci bir itiraz hakkı yoktur.

(5) Kişilik Değerlendirme Testi (Dış Kaynaktan Başvurular İçin) :

Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamasında kabul edilen adaylara uygulanacaktır. Kişilik değerlendirme testi, başarı notuna etkide bulunmayacak olup mülakat sınavına kanaat oluşturma maksatlıdır. İç kaynaktan başvuru yapan adaylara uygulanmayacaktır.

(6) Fiziki Yeterlilik Testi (FYT) (Yalnızca Dış Kaynak Adayları İçin) :

(a) Evrak kontrol ve fiziki değerlendirme aşamalarından geçen adaylar mekik, şınav ve koşu (1500m veya 400m) branşlarında değerlendirilecektir. Değerlendirmeye esas FYT standartları Tablo-3‘dedir.

(b) Adaylar her branştan en az 1 puan almak zorundadır. Bir branştan istenen puanı alamayan aday bir sonraki branşa giremeyecek; istediği takdirde başarısız olduğu branş veya branşlardan itiraz sınavına girebilecektir. İtiraz sınavından da yeterli puanı alamaz ise adayın işlemleri sonlandırılacaktır. FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Aday başarısız olduğu her branş için itiraz hakkına sahiptir. İtiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamalarının icra edildiği bölgeyi terk etmeden sonuç tebliğ komisyonuna iletecektir. İtiraz eden aday ilgili branştan tekrar teste tabi tutulmak üzere ilgili istasyona gönderilecektir. İtiraz sonucu sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar olup, ikinci bir itiraz hakkı söz konusu değildir.

(c) Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik, koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair durum bildirir tek hekim sağlık raporu” almaları gerekmektedir. Adaylar bu rapor ile sınava katılacaktır. Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği Tablo-6‘dedir.) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan (ameliyatlı, kırık, burkulma vb.) ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen adaylar sınavlara kabul edilmeyecek ve haklarını kaybetmiş sayılacaktır.

(ç) Adayların FYT için yanlarında spor malzemeleri (eşofman, spor ayakkabısı, spor çorabı, havlu, vs.) getirmeleri gerekmektedir.

(d) FYT sonuçları adaylara başarılı/başarısız şeklinde tebliğ edilecek, FYT notları ADP hesaplanmasında dikkate alınmayacaktır.

(7) Mülakat Sınavı :

(a) Fiziki Yeterlilik Testinde başarılı olan dış kaynak adayları ile yazılı sınavda başarılı olarak kontenjana girebilen iç kaynak adaylarından, yazılı sınav puanına göre kontenjanın 6 (altı) katına kadar aday, belirlenecek tarihte mülakat (sözlü) sınavına katılacaktır.

(b) Mülakat sınavı, adayların test ve sınavlar ile tespit edilemeyen bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, yüz yüze görüşme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen seçim aşamasıdır.

(c) Mülakat komisyonu tarafından adaylar, kendisinden istenileni kavrama yeteneği, özgüveni, geçmişi, kişiliği, kendini ifade edebilme yeteneği, beden dilini kullanma becerisi yönünden değerlendirilir.

(d) Mülakat komisyonu, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirecektir. Mülakat sınavında 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir. Belirlenen baraj puanının altında puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmeyecektir. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır.

(8) Sağlık Muayenesi:

(a) İç kaynaktan başvuru yapan ve mülakat sınavlarında başarılı olan adaylar, 31/10/2016 tarihli ve 2016/9431 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde hukuk sınıfı subaylar için belirlenen sağlık şartlarına uygun kararlı sağlık raporunu almak üzere yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

(b) Dış kaynaktan başvuru yapan ve mülakat sınavlarında başarılı olan adaylar, 11 Kasım 2016 tarihli ve 29885 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliğinde” belirtilen, Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık Kuruluşlarından “EK-D Personel Adaylarının Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (2) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık raporunu almak amacıyla yetkili sağlık kuruluşlarına sevk edilecektir.

(c) İç ve dış kaynak temin durumuna göre yönetmelik esaslarınca Milli Savunma Bakanlığınca belirlenecek sağlık kurulu raporu şartları hastane sevk yazısında belirtilecektir.

(ç) Sağlık kuruluşu tarafından düzenlenen ön bildirim raporunuzun karar hanesinde belirtilen ifadeleri ve bilgilerinizi kontrol etmeniz oldukça önem arz etmektedir. Hatalı veya uygun olmayan karara haiz sağlık raporu olan adaylar sağlık raporlarını ilgili hastanelere müracaat ederek düzelttirmekten sorumludurlar. Sağlık işlemleriniz için sağlık kuruluşları tarafından herhangi bir ücret veya katkı payı alınmayacaktır.

(d) Tercih ettiğiniz Sağlık Bakanlığınca belirlenmiş olan Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sağlık kurulu raporu vermeye yetkili sağlık kuruluşlarına adınıza düzenlenmiş olan hastane sevk belgesi ve nüfus cüzdan fotokopiniz ile birlikte, Ankara ili içi sevklerde en geç 3 iş günü, Ankara dışındaki illere sevklerde en geç 5 iş günü içinde başvurmanız gerekmektedir. Hafta sonu tatili ve resmi tatil günleri iş günü olarak kabul edilmemektedir.

(e) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları belge/tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı belge/tutanak ile Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk yazısını yenileyebilecektir.

(f) Hastaneler tarafından düzenlenen “Ön Bildirim Belgesi/Raporu” ve “Sağlık Kurulu Kararı Bildirim Belgesi” kabul edilmeyecektir. Hastaneler tarafından geçerli sağlık kurulu raporlarının sevk belgesinde talep edilen şekilde düzenlenmemesinden, Personel Temin Dairesi Başkanlığına en geç 45 gün içerisinde (adayın sağlık raporuna itiraz ederek hakem hastaneye gitmesi üzerine geçen süreler dahil) ulaştırılmamasından ve posta gecikmelerinden Milli Savunma Bakanlığı sorumlu değildir. Sağlık kurulu raporları hastane tarafından MSB’ye gönderilecektir. Sağlık kurulu raporu için gerekli tüm poliklinik muayenelerinin yaptırılması hususunda sorumluluk adaya aittir. Eksik poliklinik muayenesi olduğu tespit edilen adayların sağlık raporları, kurul kararı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Sağlık kurulu raporu için sağlık muayeneleri tamamlanmadan hastanenin terk edilmesi durumunda adayın sağlık kurulu raporunun olmadığı kabul edilecektir.

(g) Yetkili sağlık kurulu tarafından verilen raporlara tebliğ tarihinden itibaren üç iş günü içinde itiraz edilebilecektir. Aday tarafından itiraz edildiği takdirde; itiraz dilekçesi o yerin İl Sağlık Müdürlüğünce ilk raporun tasdikli bir örneği ile birlikte en yakın TSK, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Kurulu Raporu Vermeye Yetkili Sağlık

Kuruluşlarına sevk edilecektir. Birinci ve ikinci rapor kararları aynı olursa karar kesinlik kazanacaktır. Çelişki halinde hasta İl Sağlık Müdürlüğünün belirleyeceği bir hakem hastaneye gönderilecektir. Bu hastanenin sağlık kurulunca verilen karar kesin olacaktır. İtiraz işlemleri 10/9/1982 tarihli ve 8/5319 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yataklı Tedavi Kurumlan İşletme Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı Sağlık Raporlarına İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen hükümlere göre yürütülecektir.

(ğ) Sağlık durumu ve sağlık raporuyla ilgili herhangi bir tereddüt oluşması durumunda, yerleştirilmiş olsa dahi idare tarafından gerekli görülmesi halinde aday yeni bir sağlık kurulu raporu düzenlenmesi maksadıyla tekrar hastaneye sevk edilebilecektir. Tekrar sevk edilme durumunda önceki sağlık kurulu raporu işleme alınmayacak, işlemler yeni sağlık kurulu raporuna göre yürütülecektir.

(h) Tarafınıza sağlık işlemleri ile ilgili yazılı tebligat yapılmayacaktır. Sağlıkla ilgili adaylık işlemlerinizi https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden takip edebilirsiniz.

(9) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması:

(a) Mülakat sınavında başarılı olan adaylar, seçim aşamaları bölgesini terk etmeden yanlarında getirdikleri bir adet güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasına esas formunu (Tablo- 7‘dedir) elden görevli personele teslim edeceklerdir.

(b) Seçim aşamalarını başarı ile tamamlayan adaylar hakkında ilgili kamu kurum ve kuruluşları aracığı ile arşiv araştırması ve resmi güvenlik soruşturması yapılacaktır.

(c) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunan adaylar kabul edilmeyecektir.

(ç) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(d) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması için adayların Adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; halen ikamet edilen güncel adres bilgileri, il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde kayıtlı olmalıdır.

c. İkinci Seçim Aşamasına Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Sınav Çağrı Belgesi,

Aday, internetten alınan 2’nci seçim aşaması sınav çağrı belgesini (barkodlu) yanında getirecektir.

(2) Denklik Belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(3) Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi veya askerlik şubelerinden onaylı sureti getirilecektir (onaysız fotokopi kabul edilmez). E-devlet‘ten alınan askerlik durum belgeleri kabul edilmeyecektir.

(4) Askerlik Durum Belgesi, (e devletten alınabilir. )

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) getirilecektir.

(5) Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Kuvvet K.lıkları/ J.Gn.K.lığı, Sahil Güvenlik K.lığı/ SGK/ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet fotokopisi getirilecektir.

(6) Adli Sicil Kaydı (e-devletten alınan adli sicil kaydı olmadığına dair belge),

Ayrıca, ADLİ SİCİL KAYDI olan adaylar konu ile ilgili adli evraklarının aslını ve bir adet fotokopisini (mahkeme kararı, iddianame ve sonuçlandıysa kesinleşme şerhi) yanında getireceklerdir.

(7) Nitelik Belgesi (TABLO 3-4 ve 5),

(a) Halen silahaltında olan 7179 Sayılı Asker alma Kanunu kapsamındaki Yedek Subay/Yedek Astsubaylar, erbaş ve erler ile askerlik hizmetini yaparken en az dört yıl ve daha fazla süreli fakülte/yüksekokul bitirenler hakkında birlik komutanlıklarınca bu kılavuzun eklerinde belirtilen nitelik belgeleri tanzim edilecektir.

(b) Nitelik belgesi kontrol formuna uygun doldurulacak ve kapalı, mühürlü zarf içerisinde olacaktır. Açık olarak getirilen nitelik belgeleri kabul edilmeyecektir. İkinci seçim aşaması sınav tarihleri, dağıtım iznine denk gelen adaylar ile halen eğitim birliğinde olan adaylar, nitelik belgelerini eğitim birliğinden alacaklardır.

(8) Adayların seçim aşamalarına gelirken e-devlet şifreleri mevcut olacaktır.

(9) Fiziki yeterlilik testine katılmak üzere adayın spor yapabileceğine dair Tek Hekim Raporu ve örneği Tablo-6‘de bulunan “Muvafakatname Yazısı” belgesi getirilecektir.

(10) Bir Adet Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırmasına Esas Form,

Güvenlik Soruşturması Formu Tablo-7’dedir. (Bilgisayar ortamında doldurulacak ve adaylar tarafından yanlarında getirilecek ancak dosyalarına takılmayacaktır.)

(11) Evrak kontrol aşamasında adaylara ait belgeler, kontrolü müteakip adaya iade edilecek, tüm seçim aşamalarında adayın yanında bulunacaktır. Adaylar diploma, sertifika vb. belgelerinin asıllarını da yanlarında getireceklerdir.

(12) Adaylar fiziki yeterlilik testi ile mülakata gelirken getirecekleri belgeleri yukarıda belirtilen sıra ile [(1) maddesi üstte olacak şekilde] şeffaf kapaklı mavi dosyaya takılı olarak getireceklerdir. Belgeler şeffaf poşetlere (naylon föye) konulmayacaktır.

(13) İstenen belgeleri getirmeyen adaylar, belge eksikliğinden dolayı sınava alınmayacak ve işlemleri iptal edilecektir.

ç. Aday Başarı Sıralamalarının Belirlenmesi ve Yerleştirme Nasıl Yapılacaktır?

(14) Değerlendirme:

(a) Dış kaynaktan başvuran erkek ve kadın adayların Aday Değerlendirme Puanı (ADP) yazılı sınav notunun % 50’si ile mülakat notunun % 50’sinin toplanmasıyla elde edilecek puana, 7179 Sayılı Askeralma Kanunu’nun 40’ıncı maddesinde belirtilen aşağıdaki puanların ilave edilmesiyle hesaplanacak,

(b) 7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında askerlik hizmetini tamamlayan erbaş ve er adayların, aşağıda belirtilen hususları terhis belgesi/belgeleri ve diploma ile belgelemeleri ve seçim aşamalarında başarılı olmaları halinde eğitim durumları dikkate alınarak;

(İ) İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 3 puan,

(İİ) Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 9 puan,

(İİİ)7179 Sayılı Askeralma Kanunu kapsamında Meslek Yüksekokulu mezunlarından;

aa- İlk altı aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 6 puan,

bb- Altı ayın sonunda askerlik hizmetine devam edip on iki aylık askerlik hizmetini tamamlayarak terhis terhis olanların Aday Değerlendirme Puanına (ADP) 12 puan ilave edilecektir.

(c) Kuvvet Komutanlıkları için belirlenecek kontenjan miktarı kadar aday başarılı kabul edilir. Değerlendirme notlarının eşitliği halinde sırasıyla meslek bilgisi konularından alınan puanı yüksek olan, lisansüstü eğitim yapmış olan, fakülte bitirme derecesi yüksek olan, yaşı küçük olan başarılı kabul edilir.

(ç) Dış kaynaktan başvuran ve giriş koşullarını taşıyan şehit/gazi eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen yazılı sınav baraj puanını geçmek şartıyla şehit/ gazi eş ve çocukları kontenjanı dahilinde diğer seçim aşamalarında değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılan başarı sıralamasına göre dış kaynak temin kontenjanının yüzde beşine kadarı temin edilecektir.

(d) İç kaynaktan başvuranlar;

(İ) Yazılı sınav notunun % 50’si ile mülakat notunun % 50’si toplanır.

(İİ) Bulunan sayıya, sicil not ortalaması eklenir ve bulunan değer ikiye bölünür.

(İİİ)Bulunan sayıya, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkındaki Yönetmeliğin EK-B’sine göre hesaplanan mükafat puanı eklenir.

(IV) Bulunan sayıdan, Hukuk Sınıfı Subaylar, Hukuk Hizmetleri Başkanlıkları ve Hukuk Hizmetleri Birimleri Hakkındaki Yönetmeliğin EK-C TSK Disiplin Kanununun (2) sayılı disiplin ceza puanlarını gösteren çizelgesine göre hesaplanan toplam puanın 0,5 katsayısı ile çarpımı sonucu belirlenen ceza puanı çıkarılır.

(V) Kuvvet Komutanlıkları için belirlenen kontenjan miktarı kadar aday başarılı kabul edilir. Değerlendirme notlarının eşit olan adaylar arasında sırasıyla, yazılı sınav notu yüksek olan, lisansüstü yapmış olan, sicil notu yüksek olan, fakülte bitirme derecesi yüksek olan, rütbece daha kıdemli olan aday üst sırada yer alır.

(15) Kuvvet Tercihi ve Kuvvet K.lıklarına Yerleştirme:

(a) Başvuru sırasında dış kaynaktan başvuru yapanlar Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıkları tercihlerini öncelik sırasına göre yapacaklardır. Adayların, tercih sırasına göre (3) üç Kuvvet Komutanlığını da tercih etmeleri önem arz etmektedir. Adaylar tercihleri arasında bulunmayan Kuvvet K.lığına yerleştirilmeyecektir.

(b) İç kaynaktan başvuru yapan muvazzaf ve sözleşmeli subayların adaylıkları yalnızca mensubu oldukları Kuvvet K.lığı için kabul edilecek (iç kaynaktan başvuran adaylar diğer kuvvet komutanlıkları için başvuruda bulunmayacak, bulunsa bile bu başvuruları/tercihleri dikkate alınmayacak), sınıflandırma, statü geçişi ve atama işlemleri ilgili mevzuat ve direktifler gereğince mensubu oldukları Kuvvet Komutanlığı için yapılacaktır.

(c) Dış kaynaktan temin edilen adaylar, değerlendirme puanları (ADP), tercihleri ve Kuvvet Komutanlıklarının kontenjanlarına göre Kuvvet Komutanlıklarına yerleştirilecektir.

(ç) İç ve dış kaynak kontenjanları ayrı olup, herhangi bir kaynağın kontenjanının dolmaması halinde diğer kaynaktan temin edilecek personel sayısı dolmayan kontenjan sayısı kadar arttırılacaktır.

d. Aday Bilgilendirme Nasıl Yapılacaktır?

(1) Tüm bilgilendirmeler ve duyurular https://personeltemin.msb.gov.tr. internet adresinden yapılacaktır.

(2) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümleri gereğince adayların internet adresinde yayımlanan bilgiler hakkındaki bilgi edinme başvurularına işlem yapılmayacaktır.

e. Adayların Bilmesi Gereken Diğer Hususlar:

(1) Seçim aşamalarında başarılı olmuş ve sağlık kurulu raporu olumlu sonuçlanmış adaylar tercihleri ve kontenjanlar doğrultusunda yerleşme durumuna göre eğitimlere planlanacaklardır. Seçim sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacaktır.

(2) Güvenlik soruşturması maddesinin ç bendinde belirtilen arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması ile ilgili husus gerektiğinde uygulanabilecektir.

4. UYARILAR

a. Adaylar başvuru şartlarının tamamına uygun olmak zorundadırlar. Uygun olmadığı temin faaliyetlerinin (eğitim dahil) herhangi bir aşamasında tespit edilenlerin adaylığı sonlandırılacaktır.

b. Başvuruda doldurulması gereken bütün bölümler tam ve doğru olarak doldurulmalıdır.

c. Tüm tebligatlar, https://personeltemin.msb.gov.tr adresinde yayınlanacağından ve gerektiğinde kısa mesaj (SMS) ile bilgilendirme yapılacağından adayların sınav aşamalarını müteakip https://personeltemin.msb.gov.tr adresini takip etmeleri, başvuru esnasında GSM telefon numaralarını tam ve eksiksiz olarak doldurmaları, telefon numaraları değiştiğinde en kısa zamanda Personel Temin Dairesi Başkanlığına dilekçe ile başvurarak güncellenmesi sağlamaları gerekmektedir.

ç. Başvuru ekranında adayların doldurdukları bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki müeyyidelerden adaylar sorumludur.

d. Verilen bilgilerin eksik ve hatalı olduğunun tespit edilmesi halinde aday elenmiş kabul edilecek ve işlemleri sonlandırılacaktır.

e. Tercihlerim sayfasının bilgisayar çıktısını alıp saklayınız.

f. Başvurular idarenin uygun göreceği bir tarihte sonlandırılabilecektir.

g. Başvuruda bulunan adayların seçim aşaması sınavlarına çağrılması; aday başvuru miktarına göre idarece belirlenen tarihlerde https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde yayımlanacak/duyurulacaktır. Bu nedenle; ilgili adayların internet adresini sürekli takip etmeleri gerekmektedir.

SINAVLARDA BAŞARILAR DİLERİZ!

YORUMLAR

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yukarıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.